A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Yên Minh (Hà Giang) thực hiện Chỉ thị 05: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Là huyện vùng cao, biên giới phía Bắc của tỉnh Hà Giang, một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, huyện Yên Minh có 17 xã và 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 783,65km2, dân số hơn 98 nghìn người, với 22 dân tộc cùng chung sinh sống. Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.800 đảng viên. Bên cạnh những thuận lợi, huyện Yên Minh cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: Điều kiện tự nhiên, địa hình chia cắt; thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, trình độ sản xuất thấp, quy mô nhỏ, vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” thông qua các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, tác động ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, phải kể đến, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết các cấp phù hợp với điều kiện, đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cấp ủy các cấp đã chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đưa nội dung tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, nhất là trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra những bức xúc, điểm nóng. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chỉ đạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị thu nhập/đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và liên kết với doanh nghiệp. Lãnh đạo, nâng cao tiêu chí nông thôn mới đối với 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Mậu Duệ, Phú Lũng); năm 2019 có 1 xã đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, chất lượng thực thi công vụ…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cả trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Để thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, các cấp ủy huyện Yên Minh đã chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện Chỉ thị với phương châm: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng, được tiến hành thông qua hình thức lồng ghép với các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại nhằm rút kinh nghiệm, có giải pháp, khắc phục, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị.

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh kiểm tra mô hình nuôi gà, đối thoại với nhân dân.

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan, đơn vị huyện Yên Minh lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết chưa được cụ thể, còn dàn trải, dẫn tới hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số tập thể, cá nhân chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò nêu gương không rõ nét…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, thi đua sôi nổi của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần phát huy hiệu quả hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh cho biết: Thời gian tới, Huyện uỷ tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo Bác. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 05, Quy định 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện. Chú trọng thực hiện vai trò “nêu gương” của người đứng đầu theo Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy về tăng cường giám sát thực hiện “nói đi đôi với làm”… Xây dựng và nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu