Kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023
Thông báo kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023Quyết định số 1447-QĐ/UBKTTW ngày 08/4/2024 của UBKT Trung ương phê duyệt kết quả và danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển các kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng ...
Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2023
Quyết định số 1299-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương ngày 30 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2023
Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu