Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022
Thông báo số 424-TB/UBKTTW-HĐTNN kết quả điểm thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2022Kết quả điểm thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên Kiểm tra viên cao cấp năm 2022Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức từ Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính năm 2022Mẫu đơn đề nghị phúc khảo 

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu