A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên Quang: Thi hành kỷ luật 119 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 287 tổ chức đảng, 173 đảng viên (có 57 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 đảng viên; giám sát chuyên đề 114 tổ chức đảng, 160 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 51 đảng viên (có 31 cấp ủy viên); kiểm tra 167 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 213 tổ chức đảng, 2.346 đảng viên; giám sát chuyên đề 82 tổ chức đảng, 50 đảng viên; công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 119 đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra; tham mưu giúp cấp ủy thẩm định, cho ý kiến về đề án nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thường xuyên giám sát, nắm tình hình, thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định./.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu