A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đảng bộ huyện Phú Lộc (Thừa Thiến Huế) có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.156 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, biểu mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên, nhiệm vụ chính trị địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhất là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng; việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 140 tổ chức đảng, 126 đảng viên; giám sát 110 tổ chức đảng, 72 đảng viên. Cấp ủy các cấp phát hiện, kiểm tra 01 tổ chức đảng, 07 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng, 12 đảng viên có liên quan.

UBKT các cấp kiểm tra 01 tổ chức đảng, 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 03 đảng viên. Kiểm tra 102 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 106 tổ chức đảng, 61 đảng viên. Kiểm tra 57 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Ngoài ra, UBKT Huyện uỷ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập đối với 25 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Giải quyết tố cáo 08 đơn thư đối với tổ chức đảng, đảng viên

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách đối với 02 tổ chức đảng và 204 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 181, cảnh cáo 15, khai trừ 08 đảng viên. Nhờ làm tốt việc thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên nên đến nay chưa có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng phải giải quyết.

Có thể nói, trong những năm qua, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Phú Lộc đã có những chuyển biến tích cực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kết luận, đã chỉ rõ cho tổ chức đảng, đảng viên những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế kịp thời khắc phục, sửa chữa; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những quy định, quy chế liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; góp phần đoàn kết thống nhất, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ huyện Phú Lộc vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa cao; một số khuyết điểm, vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục kịp thời. UBKT cơ sở còn lúng túng về quy trình, thủ tục; tiến độ thực hiện kiểm tra, giám sát chậm so với kế hoạch đề ra…

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Phú Lộc thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp phải xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và nắm vững chủ trương, đường lối, các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy tiêu chí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đơn vị để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu; qua đó, đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ sở, chỉ ra những ưu điểm để phát huy và chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc trong thực hiện nghị quyết. Đồng thời, định kỳ tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong từng thời gian, nhiệm kỳ.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, hiệu quả, nhất là kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, như: Công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đất đai, tài chính, tài sản thu nhập… Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy UBKT, cơ quan UBKT và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới (cấp cơ sở) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thường xuyên sâu sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cơ sở; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm từ khi mới manh nha. Đồng thời, người cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu cao, không chùn bước trước những khó khăn, thách thức, có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với nhiệm vụ giám sát của HĐND các cấp và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị. Cấp uỷ, UBKT căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để tiếp tục rà soát, xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế của cấp uỷ, UBKT nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng./.

Lương Đức

 

 

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu