A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024 của cấp ủy, UBKT các cấp

Trong hai ngày 9 và 10/7, cấp ủy và UBKT các cấp các địa phương, đơn vị trên cả nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm

Chiều 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì, điều hành Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm toàn diện trên nhiều lĩnh vực; chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 408 tổ chức đảng, 700 đảng viên; giám sát chuyên đề 255 tổ chức đảng, 363 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 132 đảng viên, 16 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 364 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 309 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật của Đảng; kiểm tra việc thu, chi ngân sách đối với 18 tổ chức đảng, quản lý sử dụng đảng phí 285 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 363 đảng viên, 255 tổ chức đảng. Tiếp nhận, xử lý 88 lượt đơn, thư; giải quyết tố cáo 05 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 61 đảng viên; xác minh tài sản, thu nhập đối với 220 đồng chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kịp thời cụ thể hoá, rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủyChủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất, tham mưu với cấp ủy việc luân chuyển, điều động cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng; kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp để chuẩn bị cho nguồn nhân sự UBKT, cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Cấp ủy và UBKT các cấp Đảng bộ Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024

Chiều 10/7, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh y dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã kiểm tra, giám sát 262 tổ chức đảng và 1.243 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 11 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng, 14 đảng viên; kết luận 01 tổ chức đảng, 14 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 14 đảng viên phải xem xét thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 147 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 51 đảng viên, có 13 trường hợp là cấp ủy viên các cấp, UBKT các cấp thi hành kỷ luật khiển trách 01 tổ chức đảng, 55 đảng viên, có 15 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát 30 tổ chức đảng, 03 đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm toàn diện, chất lượng hiệu quả; tham mưu chấp hành Thông báo kết luận của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu; thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu năm 2024; tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra theo kế hoạch...

* UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 10/7, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 203 tổ chức đảng, 415 đảng viên; giám sát chuyên đề 42 tổ chức đảng, 79 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 đảng viên (có 06 cấp ủy viên); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 99 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 36 tổ chức đảng; kiểm tra thu chi ngân sách 17 tổ chức đảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 102 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 42 tổ chức đảng, 27 đảng viên. Tiếp nhận và xử lý theo quy định đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; thực hiện quy trình giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên; thực hiện xác minh tài sản thu nhập đối với 228 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý. Các cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 130 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 45, cảnh cáo 27, cách chức 03, khai trừ ra khỏi Đảng 55 đảng viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; thường xuyên rà soát, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề việc thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm vi phạm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Tiếp nhận, phân loại xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Tham mưu chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

* Cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024

Chiều 10/7, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm tiến độ đề ra, đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Cụ thể: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 161 tổ chức đảng, 727 đảng viên (có 244 cấp ủy viên); giám sát 99 tổ chức đảng, 495 đảng viên (có 198 cấp ủy viên).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng, 10 đảng viên (có 6 cấp ủy viên), kết luận đến mức phải thi hành kỷ luật 04 đảng viên; kiểm tra 249 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;  kiểm tra 5 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 112 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 83 tổ chức đảng, 172 đảng viên (có 130 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 05 đảng viên. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 172 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 136, cảnh cáo 19, cách chức 03, khai trừ 14…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 và chuẩn bị một số nội dung quan trọng cho năm 2025 - năm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; chủ động kiểm tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và liên quan đến các vụ việc phát sinh trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Kiên quyết kiểm tra khi phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, góp phần ổn định tình hình. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nghiên cứu, nắm kỹ các văn bản liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập để thực hiện đúng quy định. Kiện toàn UBKT các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh.

* UBKT Thành ủy Đà Nẵng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 10/7, UBKT Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, thực hiện và tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm nội dung, tiến độ đề ra.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 178 tổ chức đảng, 2.063 đảng viên (có 191 cấp ủy viên); giám sát 94 tổ chức đảng, 184 đảng viên (có 78 cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 đảng viên, kết luận có 01 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo 01 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 12 đảng viên (có 07 cấp ủy viên), kết luận 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 182 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 120 tổ chức đảng; kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 46 đảng viên; giám sát 64 tổ chức đảng, 23 đảng viên (có 22 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 trường hợp. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 99 đảng viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBKT các cấp tham mưu tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định nhân sự. Tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm nội dung, tiến độ đề ra; thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Tiếp tục tham mưu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư

* Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hướng tới phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 10/7, UBKT Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 93 tổ chức đảng, 434 đảng viên; kiểm tra 04 tổ chức đảng, 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 29 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với 96 tổ chức đảng, 182 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 114 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 13 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý khiến đơn vị xảy ra tình trạng cán bộ cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để cơ quan đơn vị mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, UBKT các cấp đã tiếp nhận, quản lý gần 2.460 bản kê khai tài sản, thu nhập, đã xác minh xong 81 trường hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cũng như kết quả kiểm tra, giám sát mà Ngành Kiểm tra tỉnh đạt được. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát. thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chú trọng kiện toàn đội ngũ nhân sự UBKT các cấp bảo đảm về chất và lượng phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới; đôn đốc việc thực hiện kết luận cấp ủy, UBKT các cấp sau kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư, tố cáo theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường tính chủ động, tích cực và quyết liệt hơn, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp năm 2024; kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp huyện và cơ sở.

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 10/7, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 180 tổ chức đảng, 404 đảng viên; giám sát chuyên đề 128 tổ chức đảng, 243 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 83 tổ chức đảng, 147 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 276 tổ chức đảng; thực hiện 1227 cuộc kiểm tra tài chính đảng; giám sát 128 tổ chức đảng, 243 đảng viên; UBKT các cấp đã tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định 69 lượt đơn thư tố cáo đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 80 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 48, cảnh cáo 18, khai trừ 14.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong thời gian tới, UBKT các cấp cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là các quy định, quyết định mới ban hành; triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân; tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời, đúng quy định; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng thẩm quyền, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, phức tạp, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng...

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Chiều 10/7, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 65 tổ chức đảng, 288 đảng viên (có 115 cấp ủy viên); đã hoàn thành kiểm tra 38 tổ chức đảng, 216 đảng viên. Chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên; đã hoàn thành kiểm tra 10 đảng viên. UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, 06 đảng viên (có 05 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng, 54 đảng viên (có 31 cấp ủy viên). UBKT các cấp giám sát đối với 08 tổ chức đảng, 16 đảng viên là cấp ủy viên.

Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đã đình chỉ sinh hoạt đảng với 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 19 đảng viên (có 03 cấp ủy viên). UBKT các cấp đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 28 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 01 đảng viên, cho trở lại sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên và thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên. UBKT các cấp đã tiếp nhận, xử lý 41 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của đảng viên và công dân. UBKT Tỉnh ủy và 08/08 UBKT cấp huyện đã tiếp nhận 1.354 bản kê khai và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối vơi 112 đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2024 là năm quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từ nay đến cuối năm vừa triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội, vừa tổng kết thực tiễn, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Khối lượng và áp lực công việc rất lớn, vì vậy cần chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình. Rà soát chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm, phát hiện những vướng mắc để tham mưu thực hiện có hiệu quả; xem xét, giải quyết các vụ việc bức xúc mới phát sinh tại địa phương, đơn vị; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh để tồn đọng kéo dài, nhất là liên quan đến công tác nhân sự; quan tâm hơn nữa việc xây dựng, kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT các cấp, đảm bảo đủ số lượng, năng lực, điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

* Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 10/7, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, thực hiện bài bản, đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề ngày càng tăng, nội dung “có trọng tâm, trọng điểm” tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Cụ thể: Đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng, 16 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành 51 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 31 tổ chức đảng. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho 217 đồng chí. Công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Các chi, đảng bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, nhất là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trước mắt, chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

CTV


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu