A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”

Đoàn kiểm tra Quân khu 2, kiểm tra kết quả xây dựng và hoạt động Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự đoán, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiến tới “phi chính trị hóa” quân đội nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, từng bước xa rời phương hướng chính trị giai cấp, xa rời mục tiêu chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, không còn là lực lượng chính trị tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước. Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạo đức, chúng truyền bá lối sống thực dụng, buông thả, thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, của quân đội, nhằm thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo ra khoảng trống về ý thức hệ, hòng “pha loãng”, làm “nhạt dần” bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, tạo “mảnh đất màu mỡ” cho tư tưởng phi vô sản thâm nhập vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Vì vậy, để chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn, nhất là các thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua quán triệt, học tập Nghị quyết, 100% cán bộ chủ trì, đảng viên, quần chúng đã thực hiện việc cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chi bộ cũng tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết 847-NQ/TW vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp mình.Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” chống chủ nghĩa cá nhân, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tập thể, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong đơn vị; từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng; việc “tự soi, tự sửa” được tiến hành chặt chẽ ở tất cả các cấp và duy trì thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tọa đàm, diễn đàn, hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, truyền thanh nội bộ, mạng xã hội; mô hình “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”... giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc, nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân.

Cụ thể hóa thực hiện 10 nêu gương và chống 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong kế hoạch của tổ chức đảng, và được xác định là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên, quần chúng tự phê bình, kiểm điểm, tự soi, tự sửa. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chủ trì các cấp đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân.Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/TW vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ thực tiễn tình hình, các cấp ủy, chi bộ đã đề ra các khâu đột phá nhiệm kỳ, hằng năm gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các phong trào thi đua của Quân đội.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm: Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương. Trọng tâm là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 646-QĐ/QUTW, của Thường vụ Quân ủy Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Quân đội”; Chỉ thị số 53 -CT/ĐU, của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu”.

Trên cơ sở đó, xác định rõ những nội dung mà cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần phải nêu gương trong thực hiện tập trung vào: Tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng khoa học, cụ thể, sát thực tiễn, hướng về cơ sở; tinh thần “tự soi, tự sửa”, tự rèn, tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí...

Các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề hằng tháng tại chi bộ và sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được cụ thể hóa như: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và phần việc được phân công. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng cao; đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo được áp dụng, tiêu biểu như mô hình: “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”; “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác”; “Chi, đảng bộ 4 tốt, 4 không”..., Đặc biệt những mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã được áp dụng, nhân rộng trong thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực,góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài, phương tiện; xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội.

Để các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tới các cấp ủy, tổ chức đảng; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.Các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch năm và nhiệm kỳ; đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với những vấn đề tiềm ẩn như việc thờ ơ vô cảm trước hành động sai của đồng chí, đồng đội. Nhiều đảng viên đã mạnh dạn, cương quyết bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh với những vi phạm của đồng chí, đồng đội... Qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Trọng Thành


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu