A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Trong những năm qua, Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã quan tâm, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng Đảng bộ Quận trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Quận ủy và UBKT Quận ủy Bình Thủy trao đổi với Tạp chí Kiểm tra

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra, Quận ủy và cấp ủy các cấp tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với chất lượng ngày càng được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. UBKT Quận ủy và cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tham mưu cấp ủy báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương, UBKT Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ quận đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cụ thể: Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 130 lượt tổ chức đảng (trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra đối với 33 lượt tổ chức đảng). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và Nghị quyết hàng năm của Quận ủy và các đảng ủy trực thuộc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, đa số tổ chức đảng, đảng viên thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít tổ chức đảng còn hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chi đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên, dẫn đến thực hiện một số nhiệm vụ chưa toàn diện.

UBKT Quận ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên. Nội dung kiểm tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc; việc quản lý, sử dụng ngân sách được cấp, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân… UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 56 lượt tổ chức đảng (trong đó, UBKT Quận ủy kiểm tra 07 lượt tổ chức đảng); kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 868 lượt tổ chức đảng và 860 lượt đảng viên (trong đó, UBKT Quận ủy kiểm tra 08 lượt tổ chức đảng)

Về công tác giám sát, cấp ủy các cấp giám sát thường xuyên đối với 1.541 lượt tổ chức đảng và 4.872 lượt đảng viên; UBKT các cấp giám sát 1.648 lượt tổ chức đảng và 6.147 lượt đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 135 lượt tổ chức đảng và 09 lượt đảng viên; UBKT các cấp giám sát đối với 107 lượt tổ chức đảng và 33 lượt đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 19 đảng viên bằng các hình thức: 16 khiển trách, 03 cảnh cáo; UBKT Quận ủy thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên bằng các hình thức: 03 khiển trách, 05 cảnh cáo, 11 khai trừ. Ngoài ra, đình chỉ sinh hoạt đối với 12 đảng viên, phục hồi sinh hoạt đảng cho 01 đảng viên; UBKT Quận ủy đã giải quyết 03 đơn tố cáo đối với 05 đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên. UBKT Quận ủy tiếp nhận 47 đơn kiến nghị, phản ánh, chuyển 27 đơn giải quyết theo thẩm quyền, mời làm việc trả lời 03 đơn kiến nghị, Quận ủy đối thoại trả lời 01 kiến nghị…

Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy đã xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023 đối với cán bộ thuộc diện Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Đã tổ chức bốc thăm lựa chọn nhẫu nhiên và tổ chức xác minh đối với 12 trường hợp theo quy định. Hàng năm,UBKT Quận ủy tiếp nhận, thẩm tra bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân diện Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; tiếp nhận và kịp thời báo cáo bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quận Bình Thủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ Ban Thường vụ Quận ủy giao, nhất là tham mưu Quận ủy chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, tổ chức đảng, đảng viên cuối năm; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và UBKT các cấp; các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, UBKT các cấp trong Đảng bộ quận Bình Thủy xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát, toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp ủy, UBKT các cấp. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên nhất là những nội dung liên quan đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Mạnh Tiến


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu