A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Thuận 7.943,93 km², dân số có trên 1,2 triệu người; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã và 691 thôn, khu phố. Đảng bộ tỉnh có 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trong đó có 10 đảng bộ cấp huyện), 463 tổ chức cơ sở đảng và gần 42 nghìn đảng viên.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời kỳ trước;đồng thời, tỉnh có những thuận lợi cơ bản, đó là: Đường bộ cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh đã đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác, cùng với chuỗi hoạt động Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận- Hội tụ xanh”, đã tạo được hiệu ứng tích cực trong công tác thu hút đầu tư và du lịch; điểm nghẽn về chống lấn quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến titan, khoanh định vùng dự trữ titan với các quy hoạch khác từng bước được tháo gỡ; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, tạo cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển của tỉnh.

Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt được những kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,56%, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,76%, cao hơn chỉ tiêu cả nhiệm kỳ (7,0 - 7,5%); tăng trưởng GRDP trong 3 năm (2021-2023) ước đạt bình quân 5,76%/năm;ngành Du lịch có phát triển nổi bật; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, các công trình dự án điện được đẩy nhanh tiến độ, thu hút được nhiều dự án công nghiệp năng lượng có quy mô lớn…Các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được huy động đạt hơn 76.853 tỷ đồng, tăng bình quân 14,02%/năm, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án thủy lợi.Chính sách an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,06% (tương ứng 6.629 hộ); cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực chất, thu được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Công tác cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả quan trọng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đổi mới; tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên” trong toàn Đảng bộ đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...Cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã chú trọng chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 56-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập… Kịp thời, ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; hệ thống các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát được cụ thể hóa, ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất.

Chủ động ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những vụ việc phức tạp, được dư luận báo chí và nhân dân quan tâm; công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường.Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Kết quả, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước… đối với 2.243 tổ chức đảng và 6.373 đảng viên (có 1.283 cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 1.196 tổ chức đảng và 4.089 đảng viên (có 1.511 cấp ủy viên các cấp), tăng 275 tổ chức đảng và 1.105 đảng viên so với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tăng cường nắm tình hình qua nhiều kênh thông tin, khảo sát và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức đảng và 246 đảng viên (có 83 cấp ủy viên các cấp, trong đó có 03 tỉnh ủy viên); qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 08 tổ chức đảng và 146 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 760 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 89 tổ chức đảng; kiểm tra thu chi ngân sách đảng 46 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 775 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 450 tổ chức đảng và 468 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy các cấp. UBKT, tổ chức đảng các cấp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 08 tổ chức đảng và 380 đảng viên (có 103 cấp ủy viên các cấp)…

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy UBKT. Đảng bộ tỉnh hiện nay có 14 UBKT trực thuộc với 94 thành viên và 246 UBKT cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bổ sung kiện toàn 85 đồng chí ủy viên UBKT các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm, đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, 01 lớp cập nhật kiến thức và các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 1.879 lượt cấp ủy viên, cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở. 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thường xuyên cập nhật tin, bài về công tác kiểm tra, giám sát lên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; kịp thời thông tin kết quả các kỳ họp UBKT trên báo, đài và các phương tiện thông tin, qua đó nhằm cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời động viên tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định, quy chế không còn phù hợp hoặc không đúng quy định. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội; ổn định tình hình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và được sự đồng thuận cao trong xã hội./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Minh Hoàng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu