A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên qua tăng cường công tác kiểm tra

Đảng bộ huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) có 43 chi, đảng ủy trực thuộc và 170 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số 3.592 đảng viên. Tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra của UBKT hai cấp là 24 đồng chí, gồm: Cấp huyện 06 đồng chí (01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 02 Ủy viên chuyên trách và 01 chuyên viên); cơ sở 18 đồng chí. Thành viên UBKT Huyện ủy có 07 đồng chí, gồm: 05 đồng chí chuyên trách và 02 đồng chí kiêm nhiệm.

Cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ huyện An Minh rất quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, coi đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh... Trên cơ sở đó, cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành thực hiện một cách thường xuyên, toàn diện và rất chặt chẽ đối với việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; lấy phòng ngừa và xây dựng là chính; kiểm tra, giám sát không chỉ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện, nhân rộng những điển hình, những cách làm hay, sáng tạo của mọi tổ chức đảng và đảng viên; quan trọng hơn cả đó là đóng góp cho các tổ chức đảng phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2023, cấp ủy 02 cấp đã kiểm tra được 27 cuộc đối với 32 tổ chức đảng; giám sát 18 cuộc đối với 22 tổ chức đảng. Cấp ủy, chi bộ cơ sở kiểm tra chấp hành đối với 400 đảng viên; giám sát 726 đảng viên. UBKT hai cấp tiến hành kiểm tra được 35 cuộc đối với 35 tổ chức đảng (UBKT Huyện ủy 08 cuộc; UBKT Đảng ủy cơ sở 17 cuộc); giám sát 39 cuộc đối với 39 tổ chức đảng (UBKT Huyện ủy 02 cuộc, UBKT Đảng ủy cơ sở 37 cuộc). Ngoài ra, UBKT Huyện ủy tiến hành 01 cuộc giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 15 đồng chí cán bộ, đảng viên là đối tượng thuộc diện cấp ủy huyện quản lý. Qua tiến hành thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, trong năm cấp ủy và UBKT hai cấp đã tiến hành xử lý kỷ luật tổng số 17 đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của UBKT các cấp vẫn còn những hạn chế.. Một số nơi cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chưa thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện thông báo kết luận; một số UBKT cơ sở còn lúng túng trong việc nắm tình hình và dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, có nơi còn biểu hiện ngại va chạm, nể nang, né tránh, xử lý vụ việc còn nhẹ so với tính chất, mức độ vi phạm.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT hai cấp trong năm qua, cấp ủy và UBKT hai cấp huyện An Minh đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện trong năm 2024 là:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; nắm vững các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.  

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tác dụng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, trong hệ thống chính trị của huyện. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT hai cấp phải chủ động, thường xuyên thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Bốn là, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Vĩ

Cơ quan UBKT Huyện ủy An Minh, tỉnh Kiên Giang


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu