A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cơ sở qua “cầm tay, chỉ việc”

Trong thời gian qua, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ với nhiều cách làm sáng tạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện có 07 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở, ngoài ra có 13 đảng bộ công an cấp huyện và 216 chi bộ công an cấp xã. Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp đến nay, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động ban hành nghị quyết và các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp dưới còn hạn chế, công tác tự kiểm tra, tự giám sát và phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, giám sát vẫn là khâu yếu. Cán bộ kiểm tra của một số tổ chức đảng có sự biến động, chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó trong quá trình triển khai còn lúng túng, thực hiện chưa bảo đảm các quy trình, hồ sơ theo quy định. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA, ngày 16/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 21-TB/ĐUCA, ngày 15/3/2022 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh để tăng cường chỉ đạo, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, trong đó quan tâm, chú trọng đến tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, coi đây là giải pháp then chốt và đã đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

Một là, việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc thông qua sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, theo đó các quy định, quy trình công tác kiểm tra, giám sát được phổ biến, đầy đủ kịp thời.Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bài bản, lan tỏa rộng rãi thông qua Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, trang Fanpage của Cơ quan UBKT và hàng chục bài viết được đăng trên các báo, Tạp chí Kiểm tra… đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh.

Hai là, chủ động nghiên cứu ban hành Cẩm nang hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh để giải quyết vấn đề cơ bản nhất, khắc phục những vướng mắc, lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cấp cơ sở, trong đó bao hàm một số quy định, hướng dẫn của Đảng và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và một số biểu mẫu kèm theo. Tháng 03/2023, cuốn Cẩm nang được in ấn, phát hành và phân bổ đến 28 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 13 đảng bộ công an cấp huyện và 216 chi bộ công an cấp xã. Đây là tài liệu có giá trị đối với đội ngũ cấp ủy, UBKT các cấp trong Công an Hà Tĩnh, tạo thuận lợi trong việc khai thác phục vụ có hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ba là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ công an cấp huyện và các chi bộ công an cấp xã nhằm nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở; từ đó, vận dụng hiệu quả vào việc tham mưu nghiệp vụ công tác Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay,Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt các đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an tỉnh.

Bốn là, cử thành viên UBKT, cán bộ Cơ quan UBKT trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp dưới. Thực hiện Quy định 07-Qđi/ĐUCA, ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐUCA, ngày 20/3/2023 về nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và yêu cầu các đơn vị đăng ký hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu kế hoạch đã đề ra, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của từng tổ chức đảng cơ sở, cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh theo địa bàn đã được phân công, tham mưu thành lập các Tổ hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, trực tiếp xuống làm việc với cấp ủy, UBKT các đảng bộ, chi bộ cơ sở để hướng dẫn cụ thể về quy trình, hồ sơ khi thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đến nay, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh đều được hướng dẫn về quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát hoàn chỉnh, đạt hiệu quả và có chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Có được những kết quả như trên là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, phát huy vai trò tham mưu của Cơ quan UBKT, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát. Đó là kết quả của “cầm tay, chỉ việc”, “cùng làm, cùng lo” với tổ chức đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong Công an Hà Tĩnh.

Để từng bước nâng cao chất lượng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng trong Công an Hà Tĩnh, thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy và đảng viên trong toàn đảng bộ về vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là nhiệm vụ của mọi tổ chức đảng và đảng viên. Hằng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng đối với UBKT cấp dưới. Qua đó, để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đưa việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở là căn cứ để đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua cuối năm.

Thứ ba, phát huy vai trò của thành viên UBKT, cán bộ kiểm tra phụ trách địa bàn trong hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; thường xuyên duy trì mối liên hệ với tổ chức đảng cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình của tổ chức, đảng viên, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, “cầm tay chỉ việc” quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy, UBKT cấp dưới.

Thứ tư, cán bộ kiểm tra đảng là thành viên UBKT, cán bộ cơ quan UBKT, cán bộ giúp việc cấp ủy, UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an Hà Tĩnh cần thường xuyên trau dồi phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và dũng khi dám đấu tranh, phê bình trong thực thi nhiệm vụ. Tích cực nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT phải là cán bộ am hiểu chuyên sâu trên các lĩnh vực, nội dung kiểm tra, giám sát.

Có thể khẳng định, việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh, từng bước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

                   Quỳnh Trang

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu