A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Bến Lức (Long An) chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Đại diện Thường trực Huyện ủy và tập thể UBKT Huyện ủy Bến Lức trao đổi với Tạp chí Kiểm tra.

Đảng bộ huyện Bến Lức (Long An) có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 15 đảng bộ xã, thị trấn với 4.147 đảng viên. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong huyện đã chủ động tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời, chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, như: Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng… Quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng; hằng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp …

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy,  UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, chương trình kiểm tra, giám sát cấp trên, nhất là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, cấp mình gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt cấp ủy, quy chế làm việc; công tác cán bộ; bồi thường, giải phóng mặt bằng; các lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực thi đạo đức công vụ; những điều đảng viên không được làm…

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp huyện Bến Lức đã kiểm tra 154 tổ chức đảng, 146 đảng viên (có 62 cấp ủy viên); giám sát 135 tổ chức đảng, 132 đảng viên (có 95 cấp ủy viên); kết luận, đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, tồn tại, yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên rút kinh nghiệm và khắc phục. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra 114 tổ chức đảng, 124 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên; trong đó, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 07 tổ chức đảng, 15 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chủ chốt, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Kiểm tra 204 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 234 tổ chức đảng, 224 đảng viên; đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên 219 tổ chức đảng, 306 đảng viên, phát hiện có dấu hiệu vi phạm và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên. Kiểm tra 317 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Giải quyết 09 đơn tố cáo đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật và xóa hình thức kỷ luật khiển trách 01 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên (có 10 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 20, cảnh cáo 05, cách chức 01, khai trừ 02 trường hợp.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Bến Lức có những chuyển biến tích cực, được tăng cường, đổi mới, chủ động, toàn diện, đạt hiệu quả hơn. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bến Lức đạt được thành quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - xã hội. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (bình quân 9,2%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình đề ra, đến nay có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (có 1 xã nông thôn mới nâng cao); thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, trong đó có nhiều dự án đầu tư lớn, như Công ty TNHH Lotte Eco Logis Long An, Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam…;  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, đồng chí Dương Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Lức cho biết: Những thành quả trên là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện Bến Lức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, nhất là các văn bản mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là chủ động giám sát thường xuyên, chuyên đề, phát hiện và tiến hành kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định; những nơi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; nơi có nhiều vụ việc, khiếu kiện, dư luận của đảng viên và quần chúng Nhân dân… Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT, cơ quan UBKT các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu