A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng, sâu sát và hướng về cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, UBKT các cấp trong việc xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời cc văn bản, nhất là những văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Trên cơ sở cc văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thờicụ thể hóa, xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cc văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để tạo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ thành phố và của mỗi địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát từ thành phố đến cơ sở, Thành ủy Đà Nẵng xây dựng và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 6/7/2021 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát từ thành phố đến cơ sở từng bước được đổi mới theo đúng quan điểm của Đảng, ngày càng toàn diện, đồng bộ và đi vào nền nếp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra 1.622 tổ chức đảng và 14.644 đảng viên (1.327 cấp ủy viên),tăng 10,72% tổ chức đảng và 194,11% đảng viên so với cùng kỳ; giám sát 1.014 tổ chức đảng  và 2.806 đảng viên (916 cấp ủy viên), tăng 105,68% tổ chức đảng và 78,27% đảng viên so với cùng kỳ. Kết luận, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát; có 38 đảng viên vi phạm, khuyết điểm, đến mức phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên, số đảng viên còn lại đã nhắc nhở, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm;phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên. Đáng chú ý là, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được một tổ chức đảng và 20 đảng viên (4 cấp ủy viên); kết luận, 16 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thin hành kỷ luật 12 đảng viên.

UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 67 đảng viên (30 cấp ủy viên), tăng 100% tổ chức đảng và 131,03% đảng viên so với cùng kỳ; kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 47 đảng viên. Kiểm tra 1.206 tổ chức đảng (tăng 19,52%) về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Kiểm tra 29 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 649 tổ chức đảng trong việcthu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; phát hiện 2 tổ chức đảng thực hiện một số khoản chi không có quy định, vượt định mức, hạch toán không đúng nguồn kinh phí, đề nghị thu hồi nộp ngân sáchsố tiền 411.760.000 đồng;1 tổ chức chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, đã đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và 1 cá nhân có liên quan. Giám sát 837 tổ chức đảng và 531 đảng viên (349 cấp ủy viên); qua giám sát, phát hiện 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết 5 đơn tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 trường hợp; giải quyết 4 trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng, kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật 3 trường hợp, xóa kỷ luật 1 trường hợp.Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 566 đảng viên (84 cấp ủy viên). Nhìn chung, việc xem xét, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, công minh, chính xác, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Ngành cũng được cấp ủy và UBKT cc cấp chú trọng thực hiện đạt những kết quả tích cực. Nổi bật là, cấp ủy cccấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và ngày càng trẻ hóa. Việc tuyên truyên, công khai thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.Công tác nghiên cứu khoa học,ứng dụng công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng luôn được UBKT các cấp  quan tâm. UBKT Thành ủy đượccông nhận 12 sáng kiến của cán bộ, công chức liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: Một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đề ra còn chậm; có nơi lựa chọn nội dung chưa toàn diện, chưa tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về nguyên tắc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật không đúng mức độ, nội dung vi phạm và kết luận của tổ chức đảng cấp trên.Công tác phòng, ngừa chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, còn bị động; giám sát chuyên đề số lượng nhiều nhưng chất lượng chưa cao, không phát hiện kịp thời các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, dẫn đến hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ công tác giám sát chuyên đề hạn chế. Một số UBKT chưa chủ động phát hiện và thiếu quyết liệt trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên; nhiều vi phạm xảy ra từ lâu nhưng không phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa thật sự triệt để.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, như sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới, tăng cường nội dung, bổ sung nhiều hình thức để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cụ thể hóa thành các quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xem đây là nguyên tắc bảo đảm cho việc thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, là một trong những phương thức lãnh đạo, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai, cấp ủy và UBKT các cấp chủ động đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát,bám sát các nhiệm vụ chính trị đã được đề ra trong nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Phân công cán bộ, đảng viên thực hiện công tác giám sát thường xuyên, bảo đảm tất cả các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên do cấp ủy cấp mình quản lý đều được kiểm tra, giám sát. Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Cấp ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới; UBKT cấp trên hướng dẫn cấp ủy cấp dưới và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBKT cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát thường xuyên,chuyên đề, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm đểđiều chỉnh, uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm và hạn chế hậu quả gây ra,nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như quản lý đất đai, phòng, chống tham nhũng. Giải quyết, xử lý dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ tư, phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; phải sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm nhỏ gây hậu quả ít nghiêm trọng trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của một tổ chức; nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống.

Thứ năm, trong quá trình kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên phải kết hợp với việctuyên truyền, thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về những vi phạm và việc xử lý kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những trường hợp dư luận quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn, củng cố UBKT, cơ quan UBKT các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ đạo, hướng dẫn và sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu