A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 33 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức đảng và 33 đảng viên; trong đó, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 03 tổ chức đảng có vi phạm, vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật 02 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng các hình thức: Cảnh cáo 01 tổ chức đảng, khiển trách 01 tổ chức đảng. Đối với 14 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 14 đảng viên có vi phạm, có 13 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 08 đảng viên (trong đó có 02 đồng chí là Tỉnh ủy viên, 04 Huyện ủy viên, 02 Đảng ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 03, cảnh cáo 01, khai trừ 04 trường hợp; đồng thời tham mưu và chỉ đạo cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

UBKT cấp huyện và tương đương, UBKT đảng ủy cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng và 19 đảng viên; kết luận 06 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó 03 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; kết luận 19 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 14 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 10 trường hợp bằng các hình thức.

Ngoài ra, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 169 tổ chức đảng và 972 đảng viên; giám sát 96 tổ chức đảng và 142 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

UBKT các cấp kiểm tra 132 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 127 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 11 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; 136 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý sử dụng Đảng phí; giám sát chuyên đề 102 tổ chức đảng và 46 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 03 đảng viên…/.

                                                                                              Trọng Thành


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu