A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Hữu Thành, Ủy viên UBKT Trung ương; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 559 tổ chức đảng, 1.251 đảng viên (tăng 98 đảng viên, 14 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2023); giám sát chuyên đề 257 tổ chức đảng, 475 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng, 50 đảng viên (tăng 11 tổ chức, 34 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). UBKT các cấp đã kiểm tra 89 đảng viên, 22 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 327 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 204 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật của Đảng; giám sát chuyên đề 313 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng, 155 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 56 đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt một số văn bản mới như: Quyết định số 165-QĐ/TW, ngày 06/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kết luận số 735-KL/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025…

Đồng chí Trần Quốc Toản phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp phấn đấu thực hiện và hoàn thành 100% nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra có “trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực. Chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời, đúng quy định; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng thẩm quyền, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, phức tạp, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để chủ động trao đổi thông tin, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng…/.

UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu