A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ động lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 122 tổ chức cơ sở đảng, với n 14.300 đảng viên; UBKT Đảng ủy Khối có 7 đồng chí, ủy viên UBKT cơ sở 324 đồng chí thuộc 93 đảng bộ trực thuộc và 29 chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc 29 chi bộ cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối ngày càng nền nếp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.Sau Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; kịp thời triển khai và quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của cấp ủy, UBKT cấp trên đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành 132 văn bản để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối; in, cấp phát và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở mở Sổ theo dõi kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đồng bộ về Đảng và chính quyền đối với các đảng viên vi phạm. Chỉ đạo UBKT tiến hành đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm; chấm điểm, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc. Đối với các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối đã chủ động xây dựng chương trình và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao;chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm,trên cơ sở quy định của Đảng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp ủy thường xuyên rà soát ban hành mới các quyết định, quy định, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát làm căn cứ để thực hiện. Kịp thời bổ sung, kiện toàn UBKT đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch nhân sự tham gia cấp ủy, UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2015-2020 và từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra 2.440 tổ chức đảng; giám sát 2.574 tổ chức đảng, 21.691 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 87 tổ chức đảng, 322 đảng viên; xem xét, xử lý thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, 355 đảng viên vi phạm, giải quyết 44 đơn thư tố cáo. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là công cụ hữu hiệu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc kiểm tra các chuyên đề, lĩnh vực lớn, nhạy cảm dễ dẫn đến sai phạm như kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ; vai trò của cấp ủy trong công tác cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đặc biệt,đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm công tác hằng năm.

Phát huy những kết quả đạt được, để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối ngày càng chất lượng, hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của cấp ủy và hướng dẫn của UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm.Chú trọng thực hiện công tác giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; tập trung kiểm tra những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình cơ sở; giải quyết kịp thời, dứt điểm những biểu hiện phức tạp, mới nảy sinh và khi có đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 1275-KL/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ kiểm tra, UBKT phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm cao trong nghề nghiệp và phải thực sự gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác.

Nguyễn Thị Huyền

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu