A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã luận: Tô thắm truyền thống tự hào Ngành Kiểm tra Đảng

Cách đây 75 năm, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng đối với Ngành Kiểm tra Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, cùng với sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn về tổ chức bộ máy và bổ sung hoàn chỉnh dần về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, Ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở ngày càng được hoàn thiện với đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng.

Trong chặng đường 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp và các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn kiên định lập trường, quan điểm, vượt qua nhiều khó khăn, bền bỉ hoạt động, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Với những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như công tác xây dựng Đảng, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Ngành Kiểm tra Đảng nhân Kỷ niệm 55 năm thành lập, cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhân dịp Kỷ niệm 60 và 65, 70 năm thành lập Ngành. Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 – 16/10/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã tặng bức trướng với dòng chữ: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” cho Ngành Kiểm tra Đảng - có ý nghĩa lớn lao động viên, ghi nhận những phẩm chất cách mạng của các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng.

Có thể nói bảng vàng thành tích đó là sự ghi nhận, đánh giá công lao của các thế hệ cán bộ kiểm tra cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đây chính là niềm tự hào về truyền thống cao quý và lịch sử vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng.

Cách mạng nước ta đã và đang bước sang thời kỳ mới, trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn không thể chủ quan, xem thường. Để nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức đưa cách mạng Việt Nam tiến lên mạnh mẽ; Đảng ta đã xác định phải phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Sự nghiệp cách mạng đòi hỏi không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; trong đó vai trò quan trọng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được phát huy và coi trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Phát huy truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng 75 năm qua, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các quy định, quy chế ngày càng đồng bộ và đầy đủ. Cấp uỷ đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, ủỷ ban kiểm tra các cấp đã chuyển nhiều vụ việc kiểm tra khi phát hiện hành vi tham nhũng sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tổ chức bộ máy của UBKT các cấp đã được quan tâm kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng cao rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới về chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp hơn. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác kiểm tra của Đảng; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm...

Những kết quả, thành tích của các thế hệ cán bộ kiểm tra Đảng nỗ lực đạt được trong 75 năm qua đã góp phần tô thắm truyền thống đầy tự hào của Ngành Kiểm tra Đảng. Đồng thời, mang lại sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân, cán bộ, đảng viên. Đây chính là nguồn động lực quan trọng để uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng xác định tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, nghiêm túc rèn luyện và tu dưỡng, học tập chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân; tiếp bước những trang sử vàng truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng./. 

TẠP CHÍ KIỂM TRA


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu