A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã luận: KHÁT VỌNG XUÂN MỚI

Khi những hạt mưa xuân bay bay và cái lạnh vẫn còn luồn lách trong những cành cây trơ trụi trong tiết trời đông thì ẩn trong đó là những mầm non chồi xanh đang bật lên và những nụ đào bắt đầu he hé nở. Đó cũng là dấu hiệu báo một mùa xuân đã trở lại và lòng người lại nao nức vì một cái tết đoàn viên, sum vầy lại đến cùng với những khát vọng xuân mới với một sự khởi đầu tốt đẹp.

Năm 2023 đi qua với rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng ta quan tâm ngày càng toàn diện hơn, trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc ngày càng được đội ngũ cán bộ, đảng viên coi trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã ngày càng khẳng định vai trò, hiệu quả trong việc bảo đảm các nghị quyết của Đảng được thực hiện đúng mục tiêu, đi vào cuộc sống và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm hơn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả đạt được khẳng định bản lĩnh, quyết tâm trước sau như một, tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng trong đầu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bước sang năm 2024, Đảng ta xác định tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu trên Đảng ta xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nêu cao ý thức phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân…

Những mục tiêu trên cũng chính là khát vọng, mong mỏi của mỗi người chúng ta khi mùa xuân đến với những hy vọng mới. Và để thực hiện được những mục tiêu lớn lao đó thì mỗi người, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan, đơn vị phải hoàn thành từng mục tiêu, nhiệm vụ của riêng mình, thấm nhuấn đạo đức cách mạng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người cán bộ cách mạng trước hết phải có đạo đức cách mạng, bởi vì “đạo đức là gốc của người cách mạng”. Người khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" (1); và “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không" (2). Và Người đã tổng kết rất sâu sắc:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa, thì không thành trời

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người”.

Đây là những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” gồm 4 bài báo với bút danh là Lê Quyết Thắng đăng trên báo Cứu quốc các số ra ngày 30/5, 31/5, 01/6 và 02/6/1949.

74 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các đức tính của con người nói chung và của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đây là những cơ sở khoa học, cách mạng để Đảng ta vận dụng trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, vượt qua mọi cám dỗ, khó khăn, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bước sang năm mới và trong không khí mùa xuân mênh mang, tươi mới của đất trời, chúng ta lại nhớ đến những căn dặn giản dị, gần gũi, sâu sắc của Bác như một triết lý sống để mỗi người thấm và hiểu để làm người; mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần để thực hiện. Với sự đồng lòng chung sức như ý Đảng, lòng Dân đã hòa quyện mong ước, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, người người nhà nhà được hạnh phúc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng ta tại Đại hội XIII của Đảng: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh…”.

------------------

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.292.

(2) Sđd, tập 9, tr.354.

 

TẠP CHÍ KIỂM TRA


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu