A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”

Chiều 6/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Vũ Trng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Dự Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, đồng thời trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, do đó, chú trọng công tác dân vận và phát huy vai trò công tác dân vận trong các đảng bộ của Khối sẽ phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham mưu chính sách hợp lòng dân, góp phần bảo đảm cho các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, Đảng ủy Khối đã thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của Đảng bộ Khối, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

PGS.TS. Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật báo cáo đề dẫn Tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS. Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một khoa học, một nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” được tổ chức.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại Tọa đàm, các tham luận có chất lượng của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng. Các tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Tại Tọa đàm, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả trong công tác dân vận mà Đảng bộ Khối đạt được thời gian qua. Việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt nhiều kết quả tốt hơn, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị cần tập trung làm tốt một số nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; vận dụng tốt nhất đặc điểm đặc thù để tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Những kết quả đạt được của Tọa đàm sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu