A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chiều 26/10, Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh về thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra; Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và thành viên Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG) được thành lập năm 1995, với tầm nhìn trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam. ĐHQG Tp Hồ Chí Minh là một hệ thống gồm 36 đơn vị với hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu viên và người lao động; trong đó, có hơn 1.500 tiến sĩ, gần 400 giáo sư, phó giáo sư với quy mô gần 95.000 sinh viên đại học chính quy và 8.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Đến nay, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng, được cộng đồng khoa học trên thế giới đánh giá cao. ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã và đang hình thành một mô hình hệ thống các trường đại học hiện đại trong quản lý, chất lượng cao về đào tạo, đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thiết thực trong phục vụ cộng đồng; thực hiện sứ mệnh tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam về số lượng và chất lượng các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, về số lượng các công trình nghiên cứu, về vị trí trên bảng xếp hạng đại học quốc tế.

Đảng bộ ĐHQG Tp Hồ Chí Minh là Đảng bộ cấp trên cơ sở với 14 cơ sở đảng trực thuộc, hơn 2,5 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo chỉ đạo ĐHQG Tp Hồ Chí Minh triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng kịp thời nhiệm vụ, yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW còn chậm, chưa đầy đủ; việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số nội dung Nghị quyết và triển khai một số quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất thực hiện trong Đảng bộ; so với yêu cầu Nghị quyết số 26-NQ/TW và các chương trình hành động, kế hoạch, đề án đề ra của ĐHQG Tp Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện các nội dung công tác cán bộ còn một số hạn chế, khuyết điểm,…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả quan trọng mà Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã đạt được qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ. Về một số hạn chế nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng  chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ, bảo đảm cập nhật, cụ thể hóa đầy đủ các văn bản của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương mới ban hành về công tác cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ bảo đảm chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, đủ tầm trong tình hình mới. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý, đảng viên, sinh viên; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề công tác cán bộ gắn với sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện,… 

Bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG Tp Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong giai đoạn cách mạng mới.  

Đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thống nhất cao về các nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra; tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra; đồng thời yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khẩn trương bổ sung, giải trình các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh sẽ ban hành chương trình hành động khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

PV


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu