A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Sáng 13/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực và Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện các ban Đảng Trung ương và Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; phát huy bề dày truyền thống, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả rõ rệt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Khối được đề cao. Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm tập trung cho cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu; hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; việc xây dựng chương trình hành động chú trọng đến tính khả thi, từng bước khắc phục tình trạng hình thức. Công tác nắm, định hướng và xử lý tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ; công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và rút ra 05 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối là: (1) Bài học về sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. (2) Bài học về sự cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đảng. (3) Bài học về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng. (4) Bài học về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát. (5) Bài học về tăng cường công tác phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng trong mục tiêu đưa nước ta tiến tới một xã hội thịnh vượng có thu nhập trung bình cao. Xu hướng thay đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược của Đảng, 3 đột phá mà Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra. Toàn Đảng bộ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiểm soát chặt chẽ quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Minh Ngọc

 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu