A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực đầu tư công

Qua nắm tình hình, phát hiện, tháng 5/2022, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các đồng chí: Phan Bình, đảng viên Chi bộ thôn Xuân Vinh, Đảng bộ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Nguyễn Đức On, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Đàm Bàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện tổ chức thực hiện việc chấp hành pháp luật về đầu tư công trên địa bàn huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2016-2020.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm: Xây dựng, ban hành các quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chưa quy định cụ thể về tiêu chí của “Dự án đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng khác” để phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương về đầu tư các công trình, dự án thực hiện. Thiếu kiểm tra, giám sát để Thường trực Huyện ủy cho chủ trương đầu tư một số công trình, dự án nhưng không trình Ban Thường vụ Huyện ủy; cho chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp  công trình, dự án nhưng không đảm bảo tính chất, yêu cầu. Không yêu cầu UBND huyện trình, cho ý kiến đối với nhiều công trình, dự án thực hiện. Thiếu kiểm tra, giám sát đề Thường trực Huyện ủy cho chủ trương đầu tư một số công trình, dự án không tham mưu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến đầu tư các dự án, công trình quan trọng và kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện; sau kỳ họp Ban Chấp hành không ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Đồng thời, không lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với việc thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm quy định của Nhà nước theo kết luận kiểm toán, thanh tra của cấp trên. Định hướng hoặc quyết định các chương trình, dự án quan trọng theo phân cấp và cơ chế chính sách có ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đảng viên vi phạm qua các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng chưa kịp thời.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã có những vi phạm, khuyết điểm: Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XXII vẫn chưa quy định cụ thể về tiêu chí của “Dự án đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng” và “Dự án đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng khác” để phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Không tham mưu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện; chưa lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng về đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Để Thường trực Huyện ủy cho chủ trương một số công trình, dự án nhưng không trình Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện không đúng thẩm quyền Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Các cá nhân, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phan Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (từ tháng 9/2015 đến 3/2020), đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện trong việc không tổ chức họp UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiều công trình, dự án (trong đó, có nhiều dự án, công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư). Đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc trực tiếp ký phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ký phê duyệt kế hoạch bố trí vốn hằng năm cho một số công trình, dự án không đúng quy định của Luật Đầu tư công; quyết định phê duyệt đầu tư khẩn cấp, cấp bách đối với một số công trình không đúng quy định của pháp luật; vi phạm quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm.

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, đồng chí Nguyễn Đức On chỉ đạo rà soát, ký một số báo cáo về tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, không đưa một số dự án đã hoàn thành giai đoạn trước vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, để ưu tiên bố trí vốn trả nợ, thực hiện không đúng quy định Luật Đầu tư công năm 2014.

Đồng chí Đàm Bàng, trong thời gian giữ cương vị Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (từ tháng 5/2014 đến 6/2016), kiêm Trưởng ban quản lý dự án khắc phục khẩn cấp công trình sửa chữa Trạm bơm Mễ Sơn, đồng chí tham mưu, đề xuất đầu tư khẩn cấp công trình không đúng quy định về đầu tư khẩn cấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc để kéo dài, chậm nghiệm thu quyết toán, không đúng với tính chất khẩn cấp và thực hiện thủ tục, hồ sơ quyết toán công trình không đúng Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014. Với cương vị Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành từ tháng 7/2016 đến nay, đồng chí chưa thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện kiểm tra, đôn đốc đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 (trong đó, có nhiều dự án, công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư); không có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử lý kịp thời về những khó khăn, vướng mắc đối với các công trình khắc phục khẩn cấp; chịu trách nhiệm ký các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất và các văn bản có liên quan, để xảy ra những vi phạm quy định của pháp luật, vi phạm quy chế làm việc, Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm.

Liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các cá nhân nêu trên, còn có trách nhiệm của nhiều đảng viên là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cần phải nghiêm túc kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo quy định. Trên cơ sở những vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật cảnh cáo đồng chí Phan Bình. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách đồng chí Đàm Bàng; vi phạm của đồng chí Nguyễn Đức On chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan nêu trên, do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các đồng chí cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, chưa quan tâm kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện trong quá trình tổ chức thực hiện lĩnh vực đầu tư công; quy chế làm việc chưa quy định cụ thể tiêu chí công trình, dự án và trách nhiệm, thẩm quyền cho ý kiến của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nên khi thực hiện sai sót. Hơn nữa, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện; do đó, việc lãnh đạo, điều hành công việc đôi lúc không tuân theo quy chế làm việc, chưa rành mạch giữa việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu tập thể UBND huyện và thực hiện thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành. Bên canh đó, giai đoạn 2016-2020, huyện Nghĩa Hành tập trung cao độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; dành nhiều thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện đông người, điểm nóng tranh chấp đất đai ở xã Hành Dũng. Đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại các phòng, ban tham mưu trực tiếp vào quản lý dự án năng lực chuyên môn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao, nhận thức và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Năm 2015, là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, trong khi nghị định, thông tư hướng dẫn chưa ban hành kịp thời; pháp luật thời điểm đó cũng không quy định các công trình, dự án có quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau khi đã được phê duyệt đưa vào danh mục đầu tư, nên trong quá trình triển khai thực hiện các chủ đầu tư, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện và các xã, thị trấn còn nhiều lúng túng, vướng mắc, dẫn đến sai sót; chưa thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý về đầu tư; không rà soát kỹ các công trình, dự án đã hoàn thành để tham mưu, kịp thời bố trí vốn.

Từ vụ việc trên, để khắc phục những khuyết điểm, vi phạm, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực đầu tư công, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Bên cạnh việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, xem xét, xử lý lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm các đảng viên liên quan. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng; trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định của Đảng. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện và cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách lĩnh vực đầu tư, xây dựng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy trình về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạovà tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện giám sát, thanh tra lĩnh vực đầu tư, xây dựng để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các khuyết điểm, vi phạm./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu