A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong chi bộ ở Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối quan trọng và trực tiếp giữa Đảng và nhân dân. Hoạt động chính trị của chi bộ có ý nghĩa then chốt quyết định đến việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh hiện có 27 đảng bộ, gồm 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với sự đổi mới về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ đã bước đầu có sự chuyển biến về nhận thức và hành động. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 680-QĐ/TU, ngày 19/09/2023 về quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ, UBKT Thành ủy đã cụ thể hóa thành các loại mẫu văn bản, sao gửi tới các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tạo thành “cẩm nang” để giúp cho các đơn vị có cơ sở thực hiện đầy đủ, sát đúng theo quy trình, giảm sự lúng túng, sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy đã phối hợp với các đảng ủy cơ sở để tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho cấp ủy các chi bộ. Đến nay, một số chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; quan tâm thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt thường kỳ (kiểm điểm công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình); phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; một số chi bộ cơ sở đã tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch giám sát chuyên đề. Sự phối hợp giữa chi bộ với các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trở nên thường xuyên hơn; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từng bước được công khai, dân chủ. Bước đầu, các chi bộ có đảng viên vi phạm đã thực hiện quy trình thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền chi bộ cơ bản bảo đảm theo quy định, mẫu biểu.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ở các chi bộ còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Nhiều chi bộ chưa quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và nhiệm kỳ, nhất là các chi bộ doanh nghiệp, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan hoặc có xây dựng nhưng nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chưa quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề còn còn mang tính hình thức, theo kinh nghiệm sẵn có, chưa tuân thủ quy trình, chưa áp dụng các quy định hiện hành. Công tác giám sát thường xuyên còn hạn chế dẫn đến có trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật nhưng chi bộ không nắm bắt được, đảng viên hết thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng, không theo dõi kịp thời để báo cáo cấp trên cho sinh hoạt trở lại. Có chi bộ có đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình chưa xem xét xử lý và vẫn để đảng viên tiếp tục vi phạm. Một số đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ doanh nghiệp khi tiếp nhận kiểm tra, giám sát thiếu hợp tác, thiếu sự chủ động; công tác lưu trữ hồ sơ chưa bảo đảm…

Năm 2024 là năm tăng tốc về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, do đó đặt ra yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được nâng cao về hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó tạo sự bứt phá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, phải làm tốt nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI đề ra; trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, UBKT từ cơ sở đến thành phố đóng vai trò hết sức quan trọng. Để làm được điều đó, Đảng bộ Thành phố tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các văn bản trực tiếp áp dụng tại chi bộ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; các chỉ thị về công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh, thành phố nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên. Đảng viên, chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nói riêng.

Hai là, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải được tiến hành thường xuyên, đúng quy trình, quy định; cấp ủy chi bộ chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Các đảng ủy, UBKT đảng ủy thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, các chi bộ cơ sở tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT Thành ủy trong quá trình thực hiện, tùy theo nội dung giám sát, chi bộ thành lập các tổ công tác giúp chi bộ tiến hành hoạt động giám sát và thông qua kết quả giám sát. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá, xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

Ba là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kịp thời xem xét, xử lý để làm gương cho các đảng viên khác. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phân công phụ trách các chi bộ; thường xuyên dự họp với các chi bộ, nắm bắt thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các chi bộ doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác Đảng, đặc biệt là nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Việc thực hiện tốt kiểm tra, giám sát sẽ là cơ sở giúp chi bộ quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm phương châm “mọi đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, dù ở bất kỳ vị trí, chức vụ nào”. Từ đó, xây dựng các chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các hoạt động ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Đảng bộ Thành phố.

Nguyễn Thị Ái Liên

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Tĩnh


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu