A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vụ Địa bàn I, Cơ quan UBKT Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp

Đồng chí Trần Văn rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Vụ Địa bàn I, Cơ quan UBKT Trung ương.

Vụ Địa bàn I, Cơ quan UBKT Trung ương (tiền thân là Vụ Trung ương I) được UBKT Trung ương phân công theo dõi 24 tổ chức đảng, gồm 18 bộ, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan ở Trung ương, 05 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Quân khu I.  

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, mặc dù nhân sự, địa bàn theo dõi có nhiều thay đổi, khối lượng công việc nhiều, song Vụ Địa bàn I đã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm và toàn khóa của Ủy ban và Cơ quan UBKT Trung ương, trong đó đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định, tham mưu kết luận khách quan, chính xác. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý, kỷ luật nghiêm minh các tổ chức và đảng viên có vi phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sự thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Vụ đã chủ động và thực hiện tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao, theo dõi chặt chẽ, kịp thời địa bàn được phân công; phối hợp rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương tại các địa bàn Vụ theo dõi. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Vụ Địa bàn I đã tham mưu UBKT Trung ương thành lập và triển khai 06 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, 5 đoàn đã hoàn thành: Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Đây đều là những vụ việc lớn, phức tạp được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao sự vào cuộc của UBKT Trung ương. Trên cơ sở kết luận của UBKT Trung ương về kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Vụ đã báo cáo và tham mưu giúp Ủy ban quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng bằng các hình thức: Cảnh cáo 05 tổ chức đảng; khai trừ ra khỏi Đảng 10 đảng viên; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 01 đảng viên; cảnh cáo 16 đảng viên; khiển trách 10 đảng viên.

Cùng với đó, Vụ Địa bàn I đã tham mưu UBKT Trung ương thành lập 03 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế giúp tổ chức đảng được kiểm tra kịp thời khắc phục và nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng được kiểm tra; đồng thời chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong thể chế, chính sách thuộc nội dung kiểm tra để kiến nghị với các tổ chức đảng có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp chồng chéo, kẽ hở, “lợi ích nhóm”,...

Vụ đã tham mưu thành lập 08 đoàn giám sát chuyên đề đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương và người đứng đầu, trong đó tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những lĩnh vực, chuyên đề dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản, công tác cán bộ Qua giám sát chuyên đề đã phát hiện và đề xuất chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Uỷ ban Chứng khoán, Đảng ủy Cục quản lý giá và Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay đã tham mưu cho UBKT Trung ương ban hành kết luận 16 đoàn kiểm tra, giám sát và gửi đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách cho phù hợp.

Công tác tham mưu tiếp nhận, nắm tình hình, đề xuất UBKT Trung ương xử lý đơn, thư tố cáo, phản ánh và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng có liên quan được thực hiện theo đúng quy định. Công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn thường xuyên được tăng cường. Vụ luôn đôn đốc, yêu cầu cán bộ, công chức trong Vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, nhất là giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh tra, điều tra. Qua giám sát đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu Ủy ban xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn theo đúng quy định.

Thực hiện công việc đột xuất ngoài chương trình công tác liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC, Vụ Địa bàn I đã tham mưu Ủy ban thành lập Tổ tổng hợp kết quả việc thực hiện các dự án của Tập đoàn FLC, các dự án/gói thầu của Công ty AIC và các đơn vị thành viên để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện nay, Tổ tiếp tục phối hợp với các Vụ Địa bàn rà soát và báo cáo Thường trực Ủy ban về đề xuất kiểm tra, thanh tra đối với đối với các đơn vị có các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC; tham mưu ban hành 67 công văn gửi các tổ chức đảng đề nghị thanh tra, kiểm tra các dự án do Công ty AIC thực hiện. Vụ đã tham mưu giúp UBKT Trung ương chỉ đạo, yêu cầu một số ban thường vụ tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á), việc thực hiện các dự án liên quan đến Công ty FLC và Công ty AIC của các địa phương, đơn vị thuộc địa bàn theo dõi; hướng dẫn, đôn đốc các UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nội dung liên quan đến đấu thầu sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 và các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC, hệ sinh thái của AIC.

Ngoài ra, Vụ Địa bàn I đã chủ động tham mưu Thường trực Ủy ban, UBKT Trung ương ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tham mưu, góp ý kiến giúp UBKT Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng mới ban hành, đóng góp hiệu quả cả về mặt lý luận và thực tiễn cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thuộc các Vụ địa bàn khác khi được Ủy ban phân công; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trong Vụ tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ lý luận và chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong Vụ luôn tích cực nghiên cứu khoa học, chủ động học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Tiêu biểu có cán bộ của Vụ đã đảm nhận chủ nhiệm Đề án “Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tư tưởng chính trị” cấp ban Đảng Trung ương…

Để có được những kết quả nổi bật, Lãnh đạo Vụ Địa bàn I thường xuyên phối hợp với Chi ủy và Công đoàn Vụ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Vụ thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt công đoàn, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đều gắn bó mật thiết với bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác kiểm tra cho cán bộ, đảng viên, như: Chuyên đề về “Cơ sở lý luận về mở rộng phạm vi giám sát của tổ chức đảng cấp dưới đối với tổ chức và thành viên của tổ chức đảng cấp trên”; “Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên”; “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của Chi bộ Vụ Địa bàn I”; “Những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”; “Một số bài học kinh nghiệm từ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm pháp luật trong việc mua bán kít xét nghiệm Covid-19 giữa Công ty CP công nghệ Việt Á và CDC các tỉnh, thành phố”; “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn được phân công theo dõi”… Qua đó, mỗi cán bộ kiểm tra của Vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

Từ những kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu, Vụ Địa bàn I đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Năm 2015, Vụ Địa bàn I (trước là Vụ Trung ương I) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2020 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Tập thể Vụ nhiều năm liền được UBKT Trung ương công nhận là “Tập thể lao động tiêu biểu xuất sắc” và tặng Cờ thi đua. Mới đây, Chi bộ Vụ Địa bàn I được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen là 1 trong 50 chi bộ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; cán bộ của Vụ vinh dự là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc được biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023).

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), cán bộ kiểm tra Vụ Địa bàn I đang tích cực thi đua, lập thành tích, góp phần cùng toàn Ngành “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tập trung làm tốt nhiệm vụ theo dõi, nắm tình hình địa bàn; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ đột xuất được Ủy ban và Thủ trưởng Cơ quan giao. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tác phong công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, chủ động tự giác trong công việc, trong nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, đóng góp quan trọng vào kết quả của Cơ quan và của Ngành.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu