A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Kiểm tra phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương ấn nút phát hành Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương trên mạng Internet. (1/9/2016)

Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng đã được thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, Người đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng ngày 29/7/1964, Người khẳng định rằng: “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và mỗi cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và về tổ chức”

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thì công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Qua tuyên truyền góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tuyên truyền tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng sẽ có tính giáo dục cao, có tác dụng ngăn chặn và phòng ngừa những vi phạm của cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần quan trọng đẩy lùi tiêu cực và tham nhũng. Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là trên các tạp chí, các báo của Đảng, đài phát thanh truyền hình ở Trung ương và địa phương”. Trước những yêu cầu mới về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng, ngày 3/3/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Thông báo số 226-TB/TW về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư qua các nghị quyết, chỉ thị và vị trí vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có thể thấy công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là một yêu cầu cấp thiết.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Kiểm tra có những bước trưởng thành đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng báo chí, được bạn đọc trong và ngoài Ngành cổ vũ, động viên, khích lệ. Ra đời trên cơ sở “Bản tin hoạt động của UBKT các cấp “ tháng 8/1992, thời điểm đó việc phụ trách bản tin được giao cho Vụ Nghiên cứu cùng Văn phòng Cơ quan UBKT Trung ương trực tiếp đảm nhiệm, do một đồng chí thành viên UBKT Trung ương phụ trách, bản tin được đón nhận và phát hành 1 tháng/kỳ với số lượng 7.000 cuốn/kỳ. Song trong khuôn khổ một bản tin nội bộ không đáp ứng hết nhu cầu thông tin của UBKT các cấp về công tác kiểm tra, ngày 20/7/1995, UBKT Trung ương đã quyết định thành lập Tạp chí Kiểm tra. Theo Quyết định này Tổng Biên tập của Tạp chí Kiểm tra thời điểm đó là một đồng chí Thành viên UBKT Trung ương kiêm chức, Tòa soạn được thành lậpvới tổ chức bộ máy hoạt động chuyên trách của một cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan UBKT Trung ương. Đến năm 2007, Tạp chí Kiểm tra có Tổng Biên tập chuyên trách, tiếp đó Tạp chí Kiểm tra tiếp tục hoàn thiện các phòng chức năng: Phòng Thư ký - thông tin điện tử; phòng trị sự; thành lập các Văn phòng đại diện miền Trung  - Tây nguyên và miền Nam. Trong xu hướng phát triển hiện nay, các kênh thông tin báo chí ngày càng mở rộng, đa dạng đặc biệt công nghệ 4.0 đã giúp báo chí có cách tiếp cận nhanh, đa chiều các tin tức, sự kiện. Vì vậy năm 2016,UBKT Trung ươngđã đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử UBKT Trung ương trên mạng Internet và mạng diện rộngcủa Đảngnhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.Từ khi đưa vào hoạt động đến nay,Trang thông tin điện tử của UBKT Trung ương thông tin kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tuyên truyền, giới thiệu và thông tin về hoạt động của cấp ủy và UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát; phản ánh, giới thiệu các nhân tố mới, điển hình về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác kiểm tra, giám sát; thông báo kết quả các kỳ họp của UBKT Trung ương, UBKT các cấp; chú trọng những bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng… được nhiều độc giả quan tâm đón đọc với hàng trăm nghìn lượt truy cập/tháng.

Chặng đường hơn 28 năm qua, Tạp chí Kiểm tra luôn giữ vững tôn chỉ mục đích là Cơ quan ngôn luận của UBKT Trung ương, đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn để thực hiện chức năng phổ biến, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng, từ dung lượng 40 trang chủ yếu trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Tạp chí đã tăng dung lượng lên hơn 80 trang, mở rộng phạm vi tuyên truyền, đầu tư và xây dựng các chuyên mục có tính nghiệp vụ cao như: Thời sự - Chính trị; Đưa nghị quyết vào cuộc sống; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn bản mới; Diễn đàn – Trao đổi kinh nghiệm; Cán bộ kiểm tra kể chuyện; Gương cán bộ kiểm tra; Vụ việc dư luận quan tâm; Hỏi - đáp…Các chuyên mục trên được Ban Biên tập xác định là quan trọng và làm nên uy tín của Tạp chí Kiểm tra, đưa Tạp chí Kiểm tra trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập của cán bộ kiểm tra các cấp.Trong đó, chuyên mục “Hỏi - Đáp” là chuyên mục bạn đọc đón đợi và đánh giá rất cao, chuyên mục có những tình huống thực tế, mang tính hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Đồng thời đã giải đáp được những vấn đề vướng mắc, những tình huống phát sinh trong thực tiễn có sự chính xác và tính chặt chẽ rất cao, được bạn đọc cả nước tin tưởng, trông đợi, đây chính là chuyên mục có thể nói làm nên “thương hiệu” của Tạp chí.Chuyên mục “Diễn đàn - Nghiên cứu trao đổi” tập trungvào nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các hoạt động nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, trao đổi về mô hình tổ chức bộ máy của UBKT các cấp; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra; công tác nghiên cứu khoa học,…Mục “Văn bản mới” thường xuyên đăng tải, kịp thời các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng được bạn đọc đánh giá cao vì tính cấp thiết đối với cán bộ kiểm tra và đảng viên, nhân dân.

Chuyên mục “Vụ việc dư luận quan tâm” cũng được xác định là chuyên mục quan trọng của Tạp chí Kiểm tra, nêu lên những vụ việc đã được UBKT Trung ương, UBKT các cấp giải quyết và đưa ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bám sátđịnh hướng của UBKT Trung ương về việc lựa chọn những vụ việc lớn, điển hình được dư luận quan tâm,qua các bài vụ việc đã thể hiệnsự đấu tranh và bài học kinh nghiệm trong việc phát hiện và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tạp chí đã hoàn thành Chương trình công tác hằng năm được Thủ trưởng Cơ quan ban hành; hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền hằng năm. Chất lượng Tạp chí được nâng lên cả về nội dung và hình thức được bạn đọc đón nhận.Nhiều tác phẩm của phóng viên Tạp chí Kiểm tra tham gia giải báo chí toàn quốc, viết về chủ đề học và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc thi báo chí viết về xây dựng Đảng -  Giải Búa liềm vàng (2021, 2022); cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2022)... Năm 2015, Tạp chí Kiểm tra đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III; liên tục nhiều năm liền Tạp chí Kiểm tra được nhận Bằng khen của UBKT Trung ương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Tuy nhiên, yêu cầu tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ngày càng cao và để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc đòi hỏi công tác tuyên truyền của Tạp chí Kiểm tra cần phải được tiếp tục nâng cao hơn nữa cả về chất lượng nội dung, hình thức. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới,Tạp chí Kiểm tra xác định:

          Một là, bám sát đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong từng thời kỳ. Nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban, Thường trực UBKT Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác tuyên truyền trên Tạp chí và Trang thông tin điện tử của UBKT Trung ương trên mạng Internet và mạng diện rộng của Đảng. Khắc phục kịp thời những mặt tồn tại về nội dung tin bài, hình thức, công tác phát hành tạp chí.

Hai là, chú trọng tuyên truyền tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng của UBKT Trung ương và UBKT các cấp, trong đó nổi bật là nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng. Đầu tư nâng cao chất lượng các bài viết tại các chuyên mục quan trọng như: Vụ việc dư luận quan tâm, Diễn đàn – Trao đổi kinh nghiệm, Cán bộ kiểm tra kể chuyện…để Tạp chí Kiểm tra xứng đáng trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập là “cẩm nang” không thể thiếu đối với mỗi cán bộ kiểm tra của Đảng theo như Thông báo Kết luận số 226 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, kỷ luật đảng.

Ba là, bảo đảm cân đối lượng tin bài giữa các vùng, lĩnh vực, để phục vụ đông đảo bản đọc. Tăng lượng bài viết về những tấm gương điển hình trong Ngành Kiểm tra Đảng, những tấm gương kiên trung bảo vệ công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng và trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền vai trò, ý nghĩa và rút ra bài học trong các vụ việc điển hình đã được UBKT Trung ương và UBKT các cấp giải quyết.

Bốn là, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu vừa làm nhà báo, vừa am hiểu tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để tuyên truyền cho đúng, cho đầy đủ và có hiệu quả. Để bảo đảm yêu cầu này đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên cần thường xuyên nghiên cứu học tập chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường đi cơ sở, tuyên truyền sâu rộng qua các số chuyên đề về hoạt động kiểm tra, giám sát, kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và UBKT các cấp, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nâng cao kỹ năng, phương pháp phóng viên, biên tập viên để tìm tòi, sáng tạo những hình thức tuyên truyền sinh động, phong phú, hiệu quả cao.

Năm là, làm tố công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên sẵn có, khai thác, mở rộng và tìm thêm những cây viết mới từ đội ngũ cán bộ kiểm tra dày dặn kinh nghiệm đã công tác qua nhiều nhiệm kỳ tại Cơ quan UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT các cấp ở các địa phương, đơn vị.Đổi mới công tác cộng tác viên, thường xuyên giữ mối quan hệ với cộng tác viên để thông tin định hướng tuyên truyền trong từng thời gian, thời điểm, sự kiện cụ thể, nhằm có những tin, bài phản ánh vừa có tính nghiệp vụ, vừa thời sự, hấp dẫn, phục vụ cho công tác nghiên cứu trao đổi của Ngành.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kiểm tra sẽ quyết tâm không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống của Ngành, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023)./.

Lê Anh


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu