A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp ủy, UBKT các cấp cần nhận thức sâu sắc về công tác tuyên truyền trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Sau các kỳ họp, UBKT Trung ương đều có thông cáo báo chí kịp thời được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm

Công tác tuyên truyền có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính vì vậy ở mọi giai đoạn cách mạng Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng tới công tác tuyên truyền. Trong nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành đều nhấn mạnh các cấp ủy đảng phải luôn coi trọng tới công tác tuyên truyền, để chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đối với công tác kiểm tra, giám sát tại Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 (Nghị quyết Trung ương 5, khoá X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, trong chủ trương và giải pháp nêu rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là trên các tạp chí, các báo của Đảng, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương”. Nghị quyết còn nhấn mạnh trong việc triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức đúng và hiểu rõ, hiểu sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá X; ngày 3/3/2009, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Thông báo kết luận số 226-TB/TW “Về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Kết luận nhấn mạnh: Tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cơ quan tuyên truyền, báo chí, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải đổi mới tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kết luận cũng chỉ rõ sự cần thiết trong việc đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền; cơ chế phối hợp tuyên tuyền, phổ biến giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử; với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; Quy chế cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Quy chế phối hợp với các cơ quan báo chí;…

Sau 1 năm thực hiện Kết luận 226 - TB/TW, ngày 23/3/2010, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 317-TB/TW, ghi nhận việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBKT Trung ương tham mưu, xây dựng, ban hành Quy định cung cấp thông tin cho báo chí đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 120-QĐ/TW, ngày 17/9/2012 về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Trung ương. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, ngày 1/10/2019, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 156-TB/TW “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá X, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Kết luận nêu rõ: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết Trung ương, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát;… Đẩy mạnh công tác truyền thông, phát hiện biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát…

Như vậy, có thể thấy qua các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đều có sự chỉ đạo, quan tâm, chú trọng tới công tác tuyên truyền, với mục đích công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được triển khai, phổ biến sâu, rộng không chỉ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên, mà cần tạo sức lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, qua công tác tuyên truyền để cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên  hiểu sâu sắc hơn và nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giúp công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước đi đúng đường lối của Đảng, phát triển bền vững.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, những năm qua cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã có nhiều nỗ lực, chú trọng tới công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát của Đảng. Riêng UBKT Trung ương, sau mỗi chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành đều kịp thời tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến triển khai, học tập, phổ biến, tuyên truyền tới các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành; chỉ đạo, nghiên cứu ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; xuất bản sách nghiệp vụ, sách chuyên khảo; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Sau mỗi nhiệm kỳ và hằng năm, rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Tuyên truyền của UBKT Trung ương; chỉ đạo Ban Tuyên truyền, Tạp chí Kiểm tra, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhiệm kỳ và hằng năm; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bám sát các lĩnh vực trọng tâm, vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát để tuyên tuyền. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải, đưa tin, bài kịp thời về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Thông cáo báo chí sau các kỳ họp của UBKT Trung ương. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBKT Trung ương, những năm gần đây sau mỗi kỳ họp của UBKT Trung ương, Thông cáo báo chí được đăng tải, phát sóng kịp thời được đông đảo công chúng đón nhận. Nhiều vụ việc dư luận quan tâm, chờ đợi được UBKT Trung ương kết luận khách quan, minh bạch; chỉ rõ ưu, khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Sau các kỳ họp, UBKT Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên truyền, Tạp chí Kiểm tra lựa chọn những vụ việc có tính chất điển hình trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, để tiếp tục có những bài viết chuyên sâu trong chuyên môn, nghiệp vụ; những bài học kinh nghiệm thực tiễn được rút ra qua các vụ việc có tính chất phức tạp; lĩnh vực đặc thù; những biểu hiện vi phạm mới để cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tham khảo; đồng thời cảnh báo, giáo dục, răn đe, phòng ngừa sớm đối với những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Ngoài ra, Tạp chí Kiểm tra, Trang Thông tin điện tử UBKT Trung ương mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, đăng tải kịp thời các hoạt động của cấp ủy, UBKT các cấp; trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn; biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến; cách làm hay, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc năm 2020 do Tạp chí Kiểm tra tổ chức

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp đã có chuyển biến trong công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Nhiều cấp ủy, UBKT đã làm tốt công tác quán triệt, học tập, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhiều cấp ủy, UBKT (tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc Trung ương) đã thành lập ban (tổ) tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; xuất bản Bản tin Kiểm tra theo quý và đăng tải các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trên Trang thông tin điện tử nội bộ; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng chuyên mục, chuyên trang; phóng sự, tin, bài phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát… Sau mỗi kỳ họp UBKT tỉnh ủy, thành ủy cơ bản đều đưa thông tin kịp thời trên các phương tiện truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương.

Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát trong những năm qua đã có sự thay đổi từ cách tiếp cận, đến công tác tuyên truyền, phổ biến, qua đó  nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát do đó đã có chuyển biến tích cực; cơ bản khắc phục được tình trạng “khoán trắng” công tác kiểm tra, giám sát cho UBKT; đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra; tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ghi nhận sự tiến bộ đó, tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ này là, đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương rất có bản lĩnh, quyết liệt, thận trọng, công tâm, khách quan trong việc thẩm tra, xác minh đối với những vụ việc khó đã tồn tại từ lâu. Tham mưu giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý kỷ luật thấu tình, đạt lý theo tinh thần xử một vài người để cứu muôn người, rất nhân văn! Có thể nói, trong nhiệm kỳ này, các đồng chí đã làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận rất đồng tình, hoan nghênh, đánh giá cao, góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ngành Kiểm tra Đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, làm được rất nhiều việc, có hiệu quả, có nhiều đổi mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau cao hơn năm trước, đồng thời tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; có chuyển biến rõ rệt…

Phát huy những kết quả đó, công tác tuyên truyền tiếp tục có những đóng góp tích cực giúp Ngành Kiểm tra Đảng không ngừng nỗ lực vươn lên, với bản lĩnh, trí tuệ và nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình, cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong công tác kiểm tra Đảng.Thể hiện rõ nét đó là, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến tháng 6/2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 114.878 tổ chức đảng và 619.030 đảng viên, có 136.864 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 85.117 tổ chức đảng và 282.471 đảng viên(có 82.495 cấp ủy viên). Qua giám sát, phát hiện 407 tổ chức đảng và 1.264 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 47 tổ chức đảng và 201 đảng viên. Đối với UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 6.873 tổ chức đảng và 20.824 đảng viên, trong đó có 10.162 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48,80% số đảng viên được kiểm tra. UBKT các cấp giám sát 59.854 tổ chức đảng và 86.678 đảng viên, trong đó có 52.350 cấp ủy viên các cấp, chiếm 60,4% số đảng viên được giám sát. Qua giám sát, phát hiện 535 tổ chức đảng và 771 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 147 tổ chức đảng và 309 đảng viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT chưa thực sự chú trọng tới công tác tuyên truyền; việc tuyên truyền, phổ biến, học tập chỉ thị, nghị quyết nói chung và các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng còn mang tính hình thức, chưa sâu, chưa có sự đổi mới, chủ yếu là giới thiệu nội dung chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; chưa lựa chọn được các lĩnh vực trọng tâm để chuyển tải, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, quy định vào công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các ban (tổ) tuyên truyền một số nơi cấp ủy, UBKT không chú trọng bổ sung, kiện toàn dẫn tới hoạt động cầm chừng, thậm chí không hoạt động. Đối với các Bản tin kiểm tra, Trang thông tin điện tử đăng tải tin, bài về hoạt động kiểm tra, giám sát chưa có sự đổi mới, nội dung nghèo nàn, không hấp dẫn; chưa lựa chọn được những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm ; lĩnh vực nổi cộm, vấn đề dư luận quan tâm để tuyên truyền; thiếu tính nghiên cứu chuyên sâu, tính lý luận, tính chiến đấu, hoặc bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân về công tác kiểm tra, giám sát còn ít… Một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT còn e ngại, né tránh cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát; kết quả xử lý sau kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Thông cáo báo chí sau các kỳ họp của UBKT trên phương tiện thông tin đại chúng, vì sợ ảnh hưởng tới thành tích của cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng quy chế phối hợp và trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát với các cơ quan truyền thông, báo chí có nơi bỏ ngỏ, chưa thường xuyên, kịp thời; việc giải mã các thông tin mật trong kiểm tra, giám sát của Đảng chưa được hướng dẫn cụ thể nên nhiều cấp ủy, UBKT còn lúng túng trong việc lựa chọn cung cấp thông tin cho báo chí, dẫn tới chất lượng tuyên truyền không sâu, không đúng trọng tâm, không có sự hấp dẫn với công chúng, hiệu quả tuyên truyền không cao…

Thực tiễn nêu trên, cũng như xuất phát từ vị trí, vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và trước những yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên truyền càng trở nên cấp thiết, cần phổ biến rộng rãi trong Đảng và toàn xã hội, giúp việc nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức trong việc triển khai, học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng triển khai, chỉ thị, nghị quyết chỉ đơn thuần là đọc nội dung chỉ thị, nghị quyết, mà cần có sự phân tích, liên hệ với thực tiễn; trao đổi, luận bàn, giải đáp kịp thời những vấn đề học viên quan tâm; nghiên cứu, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai nghị quyết với nhiều phương thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như mít tinh, tọa đàm, thảo luận, phát tờ rơi, áp phích, thậm chí bằng các tiểu phẩm sân khấu qua các hội thi của cơ quan, đơn vị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng… để tránh sự đơn điệu, nhàm chán triển khai nghị quyết chung chung, một chiều.

Ba là, UBKT các cấp cần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, hằng năm và đột xuất; xây dựng và thực hiện có hiệu quả trong quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí, truyền thông; lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các tổ chức đảng, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế cung cấp, trao đổi và xử lý thông tin; cơ chế phối hợp tuyên truyền giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử; hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Bốn là, cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng bổ sung, kiện toàn ban (tổ) tuyên truyền của cấp ủy, UBKT; thường xuyên tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, cũng như công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho đội ngũ cán bộ trong ban (tổ) tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan báo chí; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền; phản ánh kịp thời, rộng rãi các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó tạo sức lan tỏa sâu, rộng tới cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Trần Thị Hiền

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu