A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm luật giao thông

Hỏi: Đảng viên A vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chưa quy định xử lý kỷ luật về vấn đề này. Vậy, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm luật giao thông như thế nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 1, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định như sau:

“Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp”.

Trường hợp câu hỏi nêu, do đảng viên A vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chưa quy định vấn đề này thì tổ chức đảng có thẩm quyền có thể căn cứ vào các quy định của pháp luật của Nhà nước; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và nguyên tắc xử lý kỷ luật, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tại Quy định số 102 để xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên vi phạm cho phù hợp.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu