A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc giải quyết đơn tố cáo khi đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên

Câu hỏi: Đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A thì có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đồng chí A. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Đoàn kiểm tra có được gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà Đoàn đang thực hiện để giải quyết không?

Trả lời: Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Thẩm quyền quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Thường trực uỷ ban kiểm tra hoặc uỷ ban kiểm tra (nơi không có thường trực uỷ ban kiểm tra) có thẩm quyền quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên hoặc tổ chức đảng cấp dưới”.

Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng nêu:

“Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nếu đối tượng kiểm tra bị tố cáo thì thường trực ủy ban kiểm tra hoặc uỷ ban kiểm tra xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra bổ sung và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra (đối với kiểm tra chấp hành của ban thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ cũng thực hiện tương tự như trên)”.

Căn cứ quy định trên, trong thời gian Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra mà có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đảng viên A thì Đoàn kiểm tra phải báo cáo Thường trực UBKT hoặc UBKT (nơi không có thường trực ủy ban) để xem xét, quyết định việc kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra.

Đoàn kiểm tra không được tự ý gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà Đoàn đang thực hiện để giải quyết.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu