A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBKT cấp trên có thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại các quyết định kỷ luật của cấp ủy cấp dưới đối với đảng viên vi phạm

Câu hỏi: UBKT cấp trên có thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại các quyết định kỷ luật của cấp ủy cấp dưới đối với đảng viên trong khi đảng viên không có khiếu nại kỷ luật không?

Trả lời: Tiết 2.3.1, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định một trong những nội dung kiểm tra của ủy ban kiểm tra các cấp là:

“Việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên và việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Xem xét các vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng mức...”

Điều 33, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW nêu trên cũng quy định:

“...Uỷ ban kiểm tra cấp trên có quyền kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Căn cứ quy định nêu trên, mặc dù đảng viên vi phạm bị kỷ luật không khiếu nại, nhưng quá trình kiểm tra tổ chức đảng cấp cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật thì UBKT cấp trên có quyền kiểm tra, xem xét lại các quyết định kỷ luật của cấp ủy cấp dưới đối với đảng viên vi phạm.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu