A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời hạn giải quyết tố cáo được tính từ ngày tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhận được đơn

Hỏi: Tiết 1.1, Điểm 1, Mục II, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nêu:

“- Trường hợp tố cáo có liên quan đến đại hội nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận được tố cáo đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp mình, ủy ban kiểm tra cấp trên và chuyển hồ sơ cho ủy ban kiểm tra và ban thường vụ cấp ủy khoá mới xem xét, giải quyết”.

Vậy, ngày nhận được tố cáo như nêu trong Hướng dẫn thì được tính đối với ngày nhận của tổ chức đảng nào? Tổ chức đảng nhận được đơn tố cáo hay tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo?

Trả lời: Trong thực tế có nhiều trường hợp đơn tố cáo liên quan đến đại hội được gửi đến nhiều tổ chức đảng, trong đó tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Do đó, để đảm bảo về thời gian giải quyết đơn tố cáo và đảm bảo quyền lợi của những người liên quan, cách tính thời hạn giải quyết tố cáo phải được tính từ ngày tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhận được đơn.

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu