A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng

Hỏi: Chi bộ Phòng X thuộc Ngân hàng chính sách xã hội trực thuộc Huyện ủy K, có vi phạm trong việc chỉ đạo thu khoản tiền 1% đối với mỗi tổ chức, cá nhân vay tiền khi làm thủ tục vay tại phòng X. Vậy, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Phòng X thuộc thẩm quyền của tổ chức đảng nào?

Trả lời: Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 37, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, như sau:

“Đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ huyện, quận và tương đương trở lên có quyền kỷ luật tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Uỷ ban kiểm tra các cấp không có thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng nhưng có trách nhiệm xem xét, kết luận, đề xuất ý kiến với cấp uỷ trong việc xử lý kỷ luật”.

Trường hợp câu hỏi nêu, căn cứ quy định nêu trên, đối với vi phạm của Chi bộ phòng X thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, kết luận và báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Chi bộ Phòng X.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu