A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với cấp ủy viên bị khởi tố

Hỏi: Đồng chí A là Chi ủy viên của Chi bộ Phòng Giáo dục huyện X bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng không bị áp dụng biện pháp tạm giam, trường hợp này tổ chức đảng có phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên hay đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đồng chí A không? Nếu bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng là bao nhiêu ngày?

Trả lời: Tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 40, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định như sau:

“Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng.

- Cấp uỷ viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ. Cấp uỷ viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ”.

Tại Điểm 4.4, Khoản 4, Điều 40, Quy định số 30-QĐ/TW nêu trên cũng quy định:

“Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) bị truy tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên bị khởi tố được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A là Chi ủy viên bị Cơ quan điều tra khởi tố thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng viên A. Do đảng viên A không bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền tạm giam, truy tố nên vẫn được sinh hoạt đảng (nếu không bị tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng). 

Thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng viên được tính theo thời hạn quy định của pháp luật được hiểu là tính theo thời hạn điều tra, truy tố, xét xử hoặc thời hạn tạm giam quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự.

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu