A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Có tiếp tục bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở nữa hay không?

Hỏi: Mục 1.8, Phần I, Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 12/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định về nhân sự UBKT đảng ủy cơ sở như sau:

“Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, những tổ chức đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên thì bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm”.

Vậy, đối với những UBKT của đảng ủy cơ sở xã, phường… có dưới 300 đảng viên mà từ trước tới nay vẫn bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm do xuất phát từ tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương thì nay có được tiếp tục bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm nữa hay không?

Trả lời: Đối với nhân sự UBKT của đảng ủy xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo quy định tại Mục 1.8, Phần I, Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trường hợp những UBKT của đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn có dưới 300 đảng viên mà từ trước đến nay vẫn bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm xuất phát từ tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương thì nay căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và điều kiện, khả năng thực tế biên chế của địa phương để quyết định, vận dụng cho phù hợp (do cấp ủy xem xét, quyết định sau khi xin ý kiến của cấp trên có thẩm quyền).

Tạp chí Kiểm tra


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu