A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổ chức đảng cấp trên khi quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý

Hỏi: Đồng chí B là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên quản lý đồng chí B. Việc không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên của chi bộ là đúng hay sai?

Trả lời: Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định như sau:

“Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo của chi bộ đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý phải báo cáo lên các cấp uỷ mà đảng viên đó là thành viên và cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ quản lý cán bộ đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý nếu bị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì chi bộ phải báo cáo cấp ủy quản lý đồng chí B. Trường hợp câu hỏi nêu, chi bộ sau khi xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí B bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên là không đúng quy định.

Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu