A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 16 để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, hằng năm ban hành các kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Trong đó, đã xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; đề ra các nội dung của việc học tập, làm theo, những vấn đề trọng tâm, đột phá trong từng năm, với yêu cầu cụ thể về thời gian, phân công thực hiện.

Ở cấp tỉnh, các nội dung đột phá tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo phương châm: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị cụ thể và đặc thù công việc để tổ chức thảo luận, liên hệ, lựa chọn xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã chọn việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, tồn tại là nội dung đột phá cần ưu tiên thực hiện trong năm. Những đơn vị thực hiện tốt, như: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Thị ủy Hương Trà, Hương Thủy, Huyện ủy Phú Vang…

Cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung giải quyết những hạn chế liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Các địa phương, đơn vị đã nỗ lực giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đến xây dựng, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị; phát triển và nâng cao hoạt động dịch vụ - du lịch và thương mại; công tác cải cách hành chính; quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các chính sách văn hóa - xã hội, y tế và giáo dục… Đặc biệt, đã xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống đối, kích động, biểu tình của các đối tượng phản động, không để xảy ra “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chủ động giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, giám sát, đã giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các cấp, kịp thời giải quyết, xử lý những trường hợp vi phạm về đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao Bằng khen tặng tập thể điển hình tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng; trong đó, có 1 tập thể và 2 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từng bước trưởng thành, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn được nâng lên, nêu cao ý thức, trách nhiệm và gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Nhiều phong trào, những việc làm cụ thể và các mô hình hay, sáng tạo được nhân rộng, thực hiện có hiệu quả đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong công tác và đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh. Tinh thần đoàn kết được tăng cường, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lựa chọn những hạn chế, khuyết điểm để tập trung giải quyết. Xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng và hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực… Trước mắt, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng đưa vào báo cáo chính trị trình đại hội nội dung đánh giá kết quả thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ những giải pháp cụ thể, sát thực với từng địa phương, đơn vị để thực hiện trong nhiệm kỳ mới./.

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu