A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và trách nhiệm người đứng đầu ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng là Đảng bộ hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua đó, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối và cấp ủy, UBKT cơ sở quan tâm, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4.

Đạt được những kết quả trên, đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng khẳng định: Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã đề ra và thực hiện tốt các giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đơn cử, trong ban hành kế hoạch triển khai, đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình và phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ phân thường trực, tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong giao tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các hoạt động lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ, trong đó phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, như tổ chức các Hội thi: “Bí thư chi bộ giỏi”, “Tìm hiểu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”, “Báo cáo viên giỏi”; mời báo cáo viên có chuyên sâu, hiểu biết uyên thâm về Bác Hồ nói chuyện cho cán bộ, đảng viên chủ chốt; qua đó, củng cố thêm niềm tin cho mỗi đảng viên. Đặc biệt, trước các vấn đề của thành phố và tình hình một phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện tâm lý “sợ” vi phạm, ngại tham mưu, đề xuất thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý bản cam kết và đăng ký; đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhất là việc người đứng đầu liên hệ, đánh giá  thực hiện nội dung đã cam kết.

Bên cạnh đó, chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đối với Đảng bộ Khối, việc đánh giá, biểu dương thực hiện Chỉ thị 05 trở thành một việc làm thường xuyên được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; hằng năm, tổ chức sơ kết, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phẩm chất đạo đức của đảng viên; trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

Để tiếp tục thưc hiện tốt Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05. Nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4; tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu