A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Qua thực hiện Chỉ thị 05 nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm; phổ biến, thực hiện tốt các quy định nêu gương đối với cấp ủy viên, người đứng đầu. Tổ chức tuyên truyền rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ và sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ, sáng tạo về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp; đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đã nhận được sự đồng tình, vào cuộc của các tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn chậm; có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; chất lượng bản kế hoạch cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ thực tiễn công tác nên khó theo dõi, đánh giá. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiếu thường xuyên.

Để phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã đề ra các giải pháp cơ bản sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức việc thực hiện Chỉ thị; ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh. Chỉ đạo quán triệt, đôn đốc thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể định kỳ và việc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo chủ đề hằng năm. Các cấp ủy tổ chức đảng cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo hướng sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu