A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  Bộ đội Biên phòng tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Pa Thơn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhân dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Mặc dù những năm qua tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước nói chung, khu vực biên giới nói riêng cơ bản ổn định và phát triển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Tuy nhiên, trên các tuyến biên giới tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc ở một số địa bàn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội với nhiều âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, tinh vi, xảo quyệt. Mặt trái của cơ chế thị trường, nhất là ở những vùng biên có cửa khẩu giao thương hàng hóa, nếu cán bộ, đảng viên không vững vàng  lập trường tư tưởng, giữ gìn đạo đức, lối sống sẽ dễ sa ngã vào sự cám dỗ của vật chất, dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Hơn nữa, hầu hết nơi đóng quân của BĐBP thường phân tán; đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, diễn biến phức tạp, song BĐBP trên toàn quốc luôn vượt qua mọi khó khăn, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến biên giới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua cùng với thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của công tác biên phòng, Đảng ủy BĐBP luôn chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; tính tiền phong, gương mẫu cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng cụ thể hóa đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP đã cụ thể hóa Kết luận của Trung ương; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, của Quân ủy Trung ương qua việc ban hành Kế hoạch số 300-KH/ĐU ngày 20/12/2021Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP; Kế hoạch số 414-KH/ĐU ngày 06/4/2022, về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân (Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương) vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm để tổ chức thực hiện.

Từ những chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, hằng năm, căn cứ kế hoạch của Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của Cục Tuyên huấn, Đảng ủy BĐBP xây dựng kế hoạch chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.  Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tới các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá 05 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy. Tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình với tinh thần cầu thị. Chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị trong khu vực và thế giới…

Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong toàn lực lượng đã hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức cho mọi cán bộ, đảng viên học tập và viết cam kết thực hiện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp, coi đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong BĐBP.Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trước cấp dưới về mọi mặt; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tập trung vào: Tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng khoa học, cụ thể, sát thực tiễn, hướng về cơ sở; tinh thần “tự soi, tự sửa”, tự rèn, tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể các chỉ thị, nghị quyết, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đánh giá đúng, thực chất về kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập và làm theo, “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống; gắn việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847 với thực hiện chương trình giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hằng tuần, tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, để triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt; các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tổ chức các hội nghị điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở, đến cấp Bộ Tư lệnh.Tuyên truyền thông qua các hoạt động hoạt văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, qua bản tin nội bộ, trên hệ thống truyền thanh của cơ quan, đơn vị, địa phương; qua các trang fanpage, facebook, mạng xã hội... hoặc bằng hình thức trực quan như pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức in 27 biểu hiện suy thoái được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và 5 đặc trưng cơ bản phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, với hình thức đẹp, treo tại vị trí trang trọng, dễ xem, dễ đọc, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” hằng ngày.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới phát huy hiệu quả, thực chất, sâu rộng tới mọi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ BĐBP, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 vào kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hằng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát vào tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết; quan tâm xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để nảy sinh điểm nóng, hoặc vi phạm kéo dài. Từ năm 2021 đến nay, UBKT Đảng ủy BĐBP đã tổ chức và phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 ở một số đảng bộ BĐBP tỉnh, thành phố, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng đuợc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã kiểm tra 440 lượt tổ chức đảng và 3.577 đảng viên; giám sát chuyên đề 443 tổ chức đảng và 2.780 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 452 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; 452 tổ chức đảng về thu, nộp, sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề dối với 448 tổ chức đảng và 3.210 đảng viên. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của đảng viên, tổ chức đảng; khắc phục bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm...

 Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị, khóa XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện và kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã có nhiều biện pháp tăng cường xây dựng động cơ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế thấp nhất tình trạng ngại khó khăn gian khổ, lựa chọn lĩnh vực, vị trí công tác... tạo động lực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Trên mọi lĩnh vực công tác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đều phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xác định rõ động cơ, thái độ trong công tác, nhất là trên lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới. Toàn lực lượng BĐBP đã có22 mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực hiện bằng tất cả tình thương trách nhiệm đối với đồng bào, đồng chí nơi biên giới. Tiêu biểu như: Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đã trao tặng 24.816 con bò giống với tổng số tiền hơn 370 tỷ đồng cho đồng bào nghèo trên biên giới cả nước; “Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường”, toàn lực lượng đỡ đầu gần 3.000 học sinh khu vực biên giới có hoàn cành đặc biệt khó khăn, trong đó gần 200 học sinh nghèo nước bạn Lào, Campuchia, nhận nuôi 355 cháu nhỏ mồ côi trong mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hỗ trợ cho phụ nữ 110 xã biên giới khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Ngay tại lễ phát động chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 40 con bò giống trị giá 600 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 14 công trình phụ trợ tại các xã biên giới khó khăn trị giá gần 100 triệu đồng; Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, đã trao tặng gần 7.000 ngôi nhà "Mái ấm biên cương" cho các gia đình nghèo và 300 công trình dân sinh cho các xã biên giới khó khăn vớitổng số tiền trên 300 tỷ đồng; Chương trình “Nghĩa tình đồng đội nơi biên giới”, đến nay toàn lực lượng đã vận động được gần 100 tỷ đồng để xây dựng 1.373 ngôi nhà “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” và gần 400 mô hình của các đơn vị đã và đang triển khai ở địa bàn biên giới, vùng biển, đảo.

Đặc biệt là trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, các đơn vị đã phối hợp, xác lập đấu tranh thắng lợi hơn 260 chuyên án đối với các loại tội phạm, triển khai hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ và các đợt cao điểm tấn công tội phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn yếu kém, tăng cường tuyên truyền trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; mở các đợt vận động chính trị tại địa bàn các xã biên giới. Phát động phong trào quần chúng nhân dân cảm hoá, giáo dục, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, không bao che, tiếp tay cho tội phạm, các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm... huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế áp đảo, hạn chế hoạt động tội phạm ma túy; ngăn chặn các hoạt động bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, tội phạm mua bán người...Nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP đã trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, ý thức dấn thân, tinh thần xông pha vào những việc khó, nơi khó, nói đi đôi với làm, miệt mài học tập, siêng năng rèn luyện, chăm chỉ lao động sáng tạo trong học tập, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và giành được nhiều kết quả, thành tích cao, góp phần quan trọng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Lan Anh –Ths Vũ Tuấn Anh*

* Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu