A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương thấm nhuần và làm tốt lời Bác dạy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ: “Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất, mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”(1). Và “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích… Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”(2)…

Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng đã có những đóng góp quan trọng, góp phần để Đảng ta lãnh đạo hoàn thành vai trò của Đảng cầm quyền qua từng giai đoạn cách mạng. Trong nhiều nghị quyết đại hội gần đây, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp quyết liệt để khắc phục. Có thể thấy rất rõ điều này trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; trong đó đề ra chủ trương, yêu cầu phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cùng với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như ý nghĩa của việc Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương đã thực hiện nghiêm túc và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như giữ gìn đạo đức cách mạng. Vì vậy, kết quả công tác của UBKT Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao; cũng như sự tin tưởng, tôn trọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức ngày 27/11/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá rất cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT Trung ương: “Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn một nghìn tổ chức đảng và hơn 7 vạn đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu. Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của Ngành Kiểm tra trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm, kiến nghị huỷ bỏ các nghị quyết, quyết định trái thẩm quyền, tạo sự ổn định cho địa phương, cơ quan, đơn vị…

Có thể thấy UBKT Trung ương cũng như UBKT các cấp đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác kiểm tra trong quá trình lãnh đạo của Đảng; cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Công tác kiểm tra đã đi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, UBKT Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng rất quyết liệt, kết luận chính xác, thuyết phục nhưng khi xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm lại hết sức nhân văn, với mục đích giúp đảng viên vi phạm nhận thức được khuyết điểm, sai phạm, tự giác khắc phục, tiến bộ hơn… Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ kiểm tra công tác tại Cơ quan UBKT Trung ương.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ kiểm tra đã hết sức nỗ lực, cố gắng, nêu cao trách nhiệm, họ đã khẳng định là những người chiến sĩ bảo vệ uy tín của Đảng, vì Dân, vì Nước. Và với Ngành Kiểm tra Đảng, họ là những cán bộ say mê, yêu nghề. Cán bộ kiểm tra thực sự là những tấm gương sáng trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh biểu hiện rất rõ trong các nội dung:

Trước hết, cán bộ kiểm tra luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không chỉ có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, cán bộ kiểm tra còn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao. Quán triệt tư tưởng của Người, cán bộ kiểm tra luôn tự rèn luyện, hoàn thiện về mọi mặt. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ kiểm tra đã nêu cao tính chiến đấu, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, không bị cám dỗ, bị mua chuộc. Thực hiện nhiệm vụ luôn giữ nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng và công tác kiểm tra của Đảng, không coi đối tượng kiểm tra là người phạm tội mà coi đó là đồng chí mình, vừa kiên quyết, bền bỉ đấu tranh, vừa mềm dẻo, linh hoạt về phương pháp, tìm cách động viên, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra chuyển từ thiếu tự giác sang tự giác, tự nhận thấy khuyết điểm, vi phạm, tâm phục, khẩu phục với kết luận của UBKT Trung ương.  

Trong giao tiếp cũng như khi xử lý công việc, cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương luôn đề cao việc ứng xử khiêm tốn, có văn hóa, “chống kiêu ngạo kiểm tra”, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp cũng như với đối tượng kiểm tra, cơ sở nơi đến công tác; đồng thời có sự linh hoạt, chủ động, biến hóa trong các tình huống thực tiễn. Thông qua đó tạo nên sức cuốn hút, cảm hóa, cảm phục đối với tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên có phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, đi sâu, đi sát thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ. Với khối lượng hồ sơ, tài liệu liên quan các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm rất lớn, tài liệu mỗi cán bộ kiểm tra phải xem xét, nghiên cứu lên đến hàng chục nghìn trang văn bản, đặc biệt như tại các cuộc kiểm tra có quy mô lớn ở Đà Nẵng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ngân hàng BIDV... Nhiều cán bộ kiểm tra không nề hà thời gian làm việc ngoài giờ, đêm ngày để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thẩm tra, xác minh chính xác, kịp thời báo cáo với Thường trực UBKT Trung ương để xem xét, kết luận.

Bên cạnh đó, cán bộ kiểm tra luôn có ý thức nâng cao kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; khiêm tốn, có ý thức tự học hỏi, rèn luyện, có phương pháp công tác tốt; khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao chất lượng công việc. Và mặc dù được lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, kính trọng nhưng cán bộ kiểm tra luôn khiêm tốn, không kiêu ngạo và tự mãn. Khi hoàn thành xong mỗi vụ việc, lại rút kinh nghiệm những vấn đề làm tốt, những vấn đề chưa tốt để thực hiện lần sau hoặc thực hiện các công việc khác có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Thứ ba, cán bộ kiểm tra có tác phong làm việc khoa học, chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động; trong quá trình kiểm tra luôn tuân thủ quy định, nội quy làm việc, sự chỉ đạo của Ủy ban, Thường trực UBKT Trung ương; tôn trọng quy định của địa phương, đơn vị đến công tác. Thực hiện đúng nguyên tắc công tác kiểm tra của Đảng, cán bộ kiểm tra luôn chấp hành nghiêm quy định của UBKT Trung ương về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, không nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; không tổ chức, tham gia giao lưu với đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan dưới mọi hình thức; không gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, thiếu công tâm, khách quan với đối tượng kiểm tra; bao che cho tổ chức hoặc cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, có dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm...

Thứ tư, cán bộ kiểm tra nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Cơ quan. Đảng ủy và Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng những quy định như Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn Cơ quan…; ban hành nhiều biện pháp tiết kiệm, minh bạch trong chi tiêu, sử dụng ngân sách như: Khoán các định mức chi phí trong sử dụng xe công, vé máy bay, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức hội họp…

Cùng với đó, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin được cán bộ, đảng viên Cơ quan triển khai thực hiện thường xuyên, mang lại nhiều kết quả trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm và hiệu quả hoạt động chuyên môn, như việc gửi văn bản điện tử qua hộp thư nội bộ thay thế văn bản giấy; việc tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến toàn thể Cơ quan ở ba khu vực Bắc, Trung, Nam, hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả và quán triệt các nghị quyết của Đại hội Đảng, các hội nghị Trung ương...

Cùng với việc thấm nhuần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Trung ương đã nêu cao trách nhiệm nêu gương, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: “… Một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ này là, đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rất có bản lĩnh, quyết liệt, thận trọng, công tâm, khách quan trong việc thẩm tra, xác minh đối với những vụ việc khó đã tồn tại từ lâu. Tham mưu giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý kỷ luật thấu tình, đạt lý theo tinh thần xử lý một vài người để cứu muôn người, rất nhân văn! Có thể nói, trong nhiệm kỳ này, các đồng chí đã làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận rất đồng tình, hoan nghênh, đánh giá cao, góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta… Các đồng chí luôn nắm chắc vấn đề, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận… Từ bản lĩnh và quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có tác dụng lan tỏa đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị, qua đó khắc phục bước đầu có hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”.

Thấm nhuần và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như mỗi cán bộ, đảng viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn nỗ lực không ngừng học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực hoạt động, công tác của mình. Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương xác định tập trung làm tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kiên quyết bảo vệ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị phù hợp với cương vị, nhiệm vụ công tác của mình, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

Hai là, cán bộ, đảng viên phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước quyết định và hành động của mình, phải đi sâu, đi sát thực tế, sáng tạo, đổi mới phong cách người cán bộ kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo,  người đứng đầu.

Ba là, tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào các kỳ sinh hoạt thường xuyên, yêu cầu cán bộ, đảng viên Cơ quan phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá khi đề bạt bổ nhiệm hoặc kiểm điểm, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.

 

Nguyễn Thùy Dương

 

---------------------

 

 

(1)-Trích “Đảng ta” (tặng các đồng chí chi bộ) đầu năm 1949. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.549.

(2)-Trích “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay” (30/11/1948). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, T5, Tr.520-521.


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu