A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Quảng Trị: Công tác giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bảo đảm nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả, đúng mục tiêu; chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Nội dung giám sát về việc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng quy chế làm việc; chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; việc phân công trách nhiệm của cấp ủy sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, yêu cầu đối với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; công tác chỉ đạo triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cho thấy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy và các cấp ủy cơ sở trực thuộc có những ưu điểm: Kịp thời tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập khá cao; từ đó, đã tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, chuyển biến trong nhận thức và hành động, đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã chủ động xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; quy chế làm việc; chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách địa bàn, lĩnh vực sát, đúng với Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, nghị quyết, thực tiễn tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các văn bản xây dựng và ban hành cơ bản đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định, thẩm quyền và nguyên tắc của Đảng, có nhiều nét mới, sáng tạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân bảo đảm thời gian, đúng quy định, quy trình, kế hoạch và Luật định…

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc như: Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở một số đảng bộ cơ sở chưa đảm bảo tiến độ và yêu cầu. Xây dựng, ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy ở một số nơi còn lúng túng, không phù hợp, chưa sâu, thiếu cụ thể, khoa học, có nội dung chưa đầy đủ, toàn diện. Cụ thể là, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; một số nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương rất quan trọng liên quan đối với địa phương nhưng chưa đưa vào nghị quyết để thực hiện; việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát của ban thường vụ, UBKT; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm đảng viên là người đứng đầu. Đồng thời, việc phân công nhiệm vụ cấp ủy viên phụ trách địa bàn chưa phù hợp, rõ người, rõ việc; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở một số nơi còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, khó khăn trong việc lựa chọn, cơ cấu người ứng cử, nhất là đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trên, phấn đấu đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đúng đắn, đặc biệt là những nội dung cơ bản, mới, cốt lõi về nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đối với các địa bàn miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên, tích cực tuyên truyền, vận động, giúp Nhân dân hiểu, ủng hộ và thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

Hai là, rà soát, đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy cấp trên để sửa đổi, bổ sung và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp trong chương trình hành động; quy chế làm việc; chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Riêng việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chú trọng kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, như: Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; kiểm tra việc thực hiện khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng có thẩm quyền; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ba là, các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy chế làm việc mẫu, áp dụng cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; xem xét, ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; xây dựng điểm cầu trực tuyến của các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc để thực hiện quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng và kỹ năng tham mưu xây dựng văn bản cho cán bộ cấp ủy cấp huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.  

 

  Lương Đức


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu