A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra “Lười học tập lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên"' là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, yêu cầu cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong tình hình mới, ngày 27/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng từ công tác tổ chức hội nghị, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn học tập đến bảo đảm chất lượng báo cáo viên, chất lượng học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc học tập các nghị quyết của Đảng. Qua thực hiện Nghị quyết 02, vai trò, trách nhiệm và việc nêu gương của đồng chí bí thư cấp ủy trong công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có những chuyển biến tiến bộ. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì, báo cáo trực tiếp nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập nghị quyết của đảng viên; chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy. Việc quản lý cá nhân cán bộ, đảng viên chuyển sang quản lý theo đầu mối chi bộ, đảng bộ để gắn trách nhiệm của cấp ủy trong việc quản lý đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác tổ chức, quản lý các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Các đảng bộ triển khai lắp đặt hệ thống truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp từ Hội trường chính của Trung ương, của Đảng ủy Khối hoặc của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đến các hội trường lớn, các phòng họp của các đảng bộ, chi bộ, thậm chí đến từng đảng viên. Đây là cách làm mới, giúp cán bộ, đảng viên các cấp đều có điều kiện được nghe báo cáo viên cấp trên truyền đạt nghị quyết; việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết cũng rút ngắn, các cấp cơ sở không phải tổ chức các hội nghị như trước đây, giúp tiết kiệm chi phí. Trong năm 2021, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến, có 44/61 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối kết nối trực tuyến với 192 điểm cầu; Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối do Đảng ủy Khối có 46/61 đảng ủy trực thuộc kết nối với 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên dự học. Một số đảng bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết bằng cách tổ chức các cuộc thi trên mạng xã hội, mạng VCNet, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị tìm hiểu những điểm mới, điểm nổi bật, những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội Đảng. Nếu như trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối chỉ đạt từ 95% đến 97% thì đến nay, đã có 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm yêu cầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm thực hiện việc kiện toàn, củng cố và xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đưa hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng số báo cáo viên trong toàn Đảng bộ hiện có 553 đồng chí, trong đó: Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối có 30 đồng chí, báo cáo viên của 31/35 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có 148 đồng chí, báo cáo viên cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Khối có 375 đồng chí. Hằng năm, Đảng ủy Khối xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Trung ương và Đảng ủy Khối để đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức được hơn 15.850 hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và thế giới với hơn 793.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tham dự.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối cũng luôn coi công tác kiểm tra, giám sát là công cụ quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc tổ chức, quản lý, đánh giá quy trình, chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Do đó, trọng tâm Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Đảng ủy Khối là kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng. Hằng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; đề cao công tác tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng. Qua đó, nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời về tình hình tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong các tổ chức đảng, rút kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp, bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng từng bước được nâng lên.

Qua 5 năm triển khai với những kết quả nổi bật cho thấy việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là một chủ trương đúng, kịp thời và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, trong thực tế còn có một số cấp ủy chưa quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện lười học, ngại học nghị quyết của Đảng, chấp hành chưa nghiêm túc việc tham gia các hội nghị học tập nghị quyết. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của một số đảng bộ, cơ quan Trung ương chưa đáp ứng việc đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 02, ngày 26/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Kết luận số 04 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; về xây dựng chương trình hành động của cấp ủy triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt chú ý ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm của trí thông minh nhân tạo, thiết bị thông minh, các ứng dụng mạng tạo sự tương tác trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Ba là, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên gắn với quản lý chặt chẽ các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Bốn là, nâng cao trình độ và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; lựa chọn những đồng chí có khả năng diễn thuyết, có uy tín, bản lĩnh chính trị, dám nói, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác báo cáo viên.

Năm là, các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối phải kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nhất là kiểm tra ngay trong khi thực hiện. Hằng năm, cấp ủy, UBKT các cấp cần bổ sung vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết của Đảng. Phấn đấu thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hằng năm từ 15% đến 20% tổng số tổ chức đảng trực thuộc.

Minh Ngọc


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu