A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ trực thuộc, với nhiều loại hình tổ chức đảng, đa dạng về chức năng nhiệm vụ. Bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đó, qua nhiều nhiệm kỳ Đảng bộ luôn quan tâm, chú trọng tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Trong mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới Đảng bộ Khối luôn vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mỗi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được ban hành, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối đề ra: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Cấp ủy các cấp, nhất là các chi ủy đã chủ động, tích cực nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời giải quyết thấu đáo nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nói đi đôi với làm. Để mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu, Đảng bộ Khối xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường các hoạt động tôn vinh tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đi đôi với chế độ bảo vệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh, tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện các giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”, nhất là thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 26/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu, yêu cầu đề ra phải đổi mới căn bản, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK; đồng thời chỉ đạo, việc bổ sung, cập nhật, nắm tình hình và thường xuyên theo dõi, đánh giá một số nội dung công tác mới theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau các Hội nghị Trung ương khóa XIII. Từ đó có cách nhìn nhận, tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung cách làm mới để triển khai trong những năm tiếp theo. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo ngành, trong đó tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những nội dung quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương, từ đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tế ở cơ sở như công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; hội nghị thông tin chuyên đề tới cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả mang tính dấu ấn, điểm nhấn trong thực tiễn được ghi nhận đó là:

Thứ nhất, xây dựng Đảng về chính trị: Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ luôn kiên định và không ngừng vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước, thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới đất nướcNăng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước và xu hướng phát triển của thời đại được nâng lên,góp phần từng bước phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá, cụ thể hoá, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp ngày càng được cải tiến, đổi mới, khoa học, bám sát cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức quán triệt, vận dụng các quan điểm, chính sách đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể; xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát thực. Xác định xây dựng Đảng về tư tưởng luôn có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển của Đảng bộ Khối nói riêng, coi đây là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và then chốt của toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối luôn coi trọng phát huy dân chủ trong Đảng, từng bước đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực, địa bàn được phân công; bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, đúng nguyên tắc; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo có sự thống nhất khi triển khai thực hiện. Tinh thần tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc trong cấp ủy nhằm kịp thời ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, khắc phục kịp thời tư tưởng ngại khó, ngại khổ, tư tưởng chủ quan, duy ý chí; nói thẳng, nói thật, không né tránh, nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm... để xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm...

Thứ hai, xây dựng Đảng về tư tưởng: Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác tư tưởng, quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung các văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng, như: Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đổi mới việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 04-KL/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nhận thức về công tác tư tưởng  của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ ngày càng tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của cấp ủy và người đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong công tác tuyên tuyền, giáo dục, Đảng bộ đã tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của đất nước và của ngành; những tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, cấp ủy các cấp thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy ban chỉ đạo 35 các cấp; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022 và 2023. Riêng năm 2023, sau 4 tháng phát động Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận hơn 3.700 tác phẩm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình tham gia. Cuộc thi đã lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, với sự hưởng ứng đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương đang công tác, học tập trong và ngoài nước. Việc đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, phản bác, vạch rõ những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; làm cho cán bộ, đảng viên có sức “đề kháng” tốt, không nghe, không theo những thông tin xấu độc, trái chiều. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về tư tưởng trong các cơ quan Trung ương, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân của các thế lực thù địch.

Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức: Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 06, Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua các cấp, các ngành. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho phù họp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Rà soát ban hành chuẩn mực đạo đức của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Khối chú trọng thúc đẩy việc học tập chuyên đề năm và chuyên đề toàn khóa được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên trong Khối.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Triển lãm ảnh và sách với cùng chủ đề. Nội dung Hội thảo được chuẩn bị chu đáo, công phu, với 89 bài tham luận của các nhà khoa học, các tổ chức đảng, các đồng chí lãnh đạo. Công tác tuyên truyền về Hội thảo được triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, với tổng số 92 cơ quan báo chí đưa tin, bài về Hội thảo.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị về bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với chủ đề: Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay; đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, về phòng, chống tham nhũng... thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy,cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay và tổ chức thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK... từ đó để mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; nỗ lực, sáng tạo trong công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Trọng Thành


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu