A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Từ bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ Yên Bái.

Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo UBKT Trung ương, Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Việc tổ chức hội nghị đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh; là sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh nói riêng. Đây cũng là sự quan tâm nối tiếp, thường xuyên, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác kiểm tra, giám sát.

Được biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng các ngành phụ trách xã, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính toàn diện, với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực, những khâu dễ nảy sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Nhìn nhận, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, UBKT các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Cùng với biểu dương, khích lệ những kết quả đã đạt được, Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát cần phải khắc phục, đó là:

- Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt chưa nhiều.

- Một số cấp ủy, UBKT chưa thực sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thiếu quyết liệt, còn ngại khó, ngại va chạm, chất lượng, hiệu quả chưa cao; một số UBKT huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa kiểm tra được tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Cấp ủy, UBKT một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; sau kiểm tra chưa kịp thời xem xét trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan.

- Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa chủ động, hiệu quả chưa cao; chưa phát hiện được vi phạm để chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng công tác giải quyết đơn, thư tố cáo có nơi còn hạn chế, tình trạng tố cáo kéo dài, vượt cấp vẫn còn xảy ra…

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có đề ra phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ, đó là:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

2. Tích cực, chủ động đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2021-2025”.

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực, với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đảng viên; phát huy những ưu điểm đạt được, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa; đồng thời, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

4. Làm tốt công tác giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng, không để vụ việc xảy ra nghiêm trọng mới kiểm tra, xử lý; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

5. Kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức cơ quan UBKT, cơ quan kiểm tra - thanh tra (ở một số huyện sáp nhập); tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát.

6. Tiếp tục thực hiện tốt việc cho chủ trương, định hướng về xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT, chương trình giám sát của HĐND, kế hoạch giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra nhà nước hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hạn chế chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

7. Triển khai thực hiện hiệu quả quy định phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

8. Làm tốt công tác tiếp đảng viên và công dân; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên và các đơn, thư tồn đọng kéo dài, dư luận và quần chúng nhân dân quan tâm; giải quyết tốt đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

10. Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp sau ban hành.

Cùng với đó, ngay năm đầu của nhiệm kỳ, trong xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Lần đầu tiên giao UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị với các cơ quan liên quan (các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND  tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Công an tỉnh, Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7) để rà soát, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán năm 2021 trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kết luận về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, nhằm bảo đảm tính toàn diện, khả thi, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Xây dựng Đề án của BTV Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, dự kiến ban hành trong tháng 7/2021 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy bảo đảm nội dung, tiến độ và đúng quy trình, hướng dẫn của UBKT Trung ương.

Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả cuộc giám sát “việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ban chấp hành đảng bộ và UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của cấp ủy, UBKT; quy chế làm việc trong nhiệm kỳ của UBKT bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn và định hướng của Tỉnh ủy, UBKT  Tỉnh ủy. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư, nhất là đơn, thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu Trung ương và địa phương bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ; đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị đã đánh giá cao trách nhiệm, sự nghiêm túc, sáng tạo và chủ động, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trong việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh tới toàn thể cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc. Đây là địa phương đầu tiên trong các tỉnh Miền núi và Trung du phía Bắc cụ thể hóa việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua của cấp ủy, UBKT các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa chú trọng và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; việc xác định đối tượng, nội dung, lĩnh vực để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm; việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng, nhất là cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp còn ít; có nơi chưa thực hiện được, còn e ngại, né tránh; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng có lúc, có nơi còn chậm, kéo dài; việc phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các Ban xây dựng đảng của cấp ủy, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn còn hạn chế…

Từ những hạn chế đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Bởi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo phải song hành với kiểm tra, không “khoán trắng” cho UBKT. Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy quan tâm, coi trọng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thì ở đó hoạt động của UBKT được phát huy, đạt hiệu quả. Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các Ban xây dựng đảng, Ban cán sự, Đảng đoàn theo đúng nhiện vụ, thẩm quyền để bảo đảm tính toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải xác định rõ đối tượng, nội dung, lĩnh vực trọng tâm, nhất là việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát các kết luận sau kiểm tra và thông báo kết quả sau các cuộc giám sát. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải kịp thời, không để kéo dài… Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy phải thực sự chủ động, có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, với phương châm “ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải đi trước một bước”.

Cùng với sự chỉ đạo, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng cho biết qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã tổng kết và tới đây sẽ bổ sung vào lý luận về công tác kiểm tra, giám sát một số điểm đáng lưu ý như: Trong giám sát chuyên đề có thực hiện thẩm tra, xác minh; nhiều lĩnh vực cần tăng cường kiểm tra, giám sát, như an ninh quốc phòng, tư tưởng, y tế, giáo dục,…

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBKT Trung ương; ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bô tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của đảng bộ, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong năm 2021, tập trung phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quyết định, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của UBKT Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ theo quy định của Trung ương. Đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đã ban hành; thực hiện tốt việc công khai thông tin cho báo chí về kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định; vừa thể hiện sự công khai, minh bạch, vừa có tính chất cảnh báo, răn đe của công tác kiểm tra, giám sát.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả giải quyết những vụ việc điển hình, giúp UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra học tập kinh nghiệm, vận dụng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Có thể khẳng định sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Tỉnh ủy Yên Bái trong việc tổ chức Hội nghị này đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đây cũng là một trong những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì, chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy”. Hơn nữa, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Việc tổ chức Hội nghị này cũng là sự thấm nhuần, thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong buổi gặp gỡ báo chí sau thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 1/2/2021: “Vấn đề không chỉ nằm ở các nghị quyết… mà quan trọng hơn là sắp tới chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào;… nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống nhân dân sung sướng hơn, thế mới gọi là thành công”. Với tinh thần đó, đồng chí Tổng Bí thư cũng đã đề nghị: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Văn kiện Đại hội; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong mỗi đảng bộ để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống thành hiện thực, sinh động trong thực tế…”./.

 

                                                    Trọng Thành            


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu