A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ngành Kiểm tra Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 23/6/2021, UBKT Trung ương đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 06-Ctr/UBKTTW của Ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ngành Kiểm tra Đảng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan UBKT Trung ương và UBKT các cấp.

Chương trình hành động của Ngành Kiểm tra đã nêu rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 

1. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát

Tham mưu quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII gắn với thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT các cấp.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn liên quan; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát theo Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả và sơ kết, tổng kết kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng như: Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Chủ động cung cấp thông tin sau mỗi kỳ họp UBKT, nhất là kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát; chú trọng phổ biến các kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham gia hoàn thiện đồng bộ các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành hoặc kiến nghị ban hành mới các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi, trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên theo phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chủ động hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong việc thực hiện các văn bản này.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Có cơ chế phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, còn thiếu, vấn đề mới phát sinh để tham gia yêu cầu, đề xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa

Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm, trọng tâm là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... để chủ động nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi công tác kiểm tra, giám sát làm cơ sở cho việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ một cách kịp thời theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, trọng tâm là:

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như các lĩnh vực kinh tế - tài chính, đầu tư công, hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục, quản lý báo chí, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là vi phạm trong công tác cán bộ.

- Tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể.

- Kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn. Công khai kết quả xử lý vụ việc trên phương tiện thông tin đại chúng để phát huy hiệu quả, tác dụng phòng ngừa, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh vi phạm, tạo đồng thuận và hiệu ứng tốt trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, không để xảy ra tình trạng tố cáo vượt cấp kéo dài, có cơ chế bảo vệ những người dám đấu tranh tố cáo những vi phạm.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường sự chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với hoạt động UBKT cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành.

UBKT các cấp đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiến hành các hoạt động nghiên cứu, học tập, hợp tác quốc tế để bổ sung luận cứ khoa học, đề xuất, điều chỉnh, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp

Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để bổ sung phát triển các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp, kỹ năng, quy trình; đề xuất nâng cao vị trí, vai trò của UBKT các cấp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và giải quyết những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hằng năm, nhiệm kỳ Đại hội XIII, các vụ việc lớn, phức tạp, có tính chất điển hình. Tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng với các Đảng cộng sản và các tổ chức trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT và Cơ quan UBKT các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp ngày càng lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có dũng khí đấu tranh, thực sự công tâm, khách quan, chính trực, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân: 

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ kiểm tra; quy tắc ứng xử của cán bộ kiểm tra để tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ kiểm tra có đủ bản lĩnh, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tiêu cực ngay trong cơ quan và cá nhân làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

- Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hóa, trong đó chú trọng trang bị phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ và thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra. Kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho số cán bộ mới được bầu tham gia UBKT sau đại hội đảng bộ các cấp.

- Tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các cấp, các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

Căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, UBKT các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong đảng bộ, tập trung vào các nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, còn thiếu, vấn đề mới phát sinh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp. UBKT các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các vụ, đơn vị trong Cơ quan UBKT Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm cho phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc…

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ngành Kiểm tra Đảng cũng nêu rõ: Cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc sự phân công, chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Lê Anh


 


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu