Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
Số 213-QĐ/TW Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 02/01/2020
Số 217-QĐ/TW Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet 01/01/2020
Số 211-QĐ/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 25/12/2019
Số 07-HD/UBKTTW Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/12/2019
Số 26 - HD/BTCTW Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/10/2019
Số 205-QĐ/TW Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 22/09/2019
Số 13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019
Số 195-QĐ/TW Quy định của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 18/06/2019
Số 1197-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát" 14/06/2019
Số 1195-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên 11/06/2019