Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
Số 205-QĐ/TW Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 22/09/2019
Số 13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019
Số 195-QĐ/TW Quy định của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 18/06/2019
Số 1197-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát" 14/06/2019
Số 1195-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên 11/06/2019
Số 179-QĐ/TW Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 25/02/2019
Số 28-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 21/01/2019
Số 06-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 18/12/2018
Số 07-QĐi/TW Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 28/08/2018
Số 01-QĐi/TW Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng 10/05/2018