Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
Số 214-QĐ/TW Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 02/01/2020
Số 213-QĐ/TW Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 02/01/2020
Số 211-QĐ/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 25/12/2019
Số 205-QĐ/TW Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 22/09/2019
Số 179-QĐ/TW Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 25/02/2019
Số 07-QĐi/TW Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 28/08/2018
Số 132-QĐ/TW Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018
Ket luan so 24 Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển 15/12/2017
Kết luận số 24-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển 15/12/2017
Số 35-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 26/05/2014