Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
Số 1722/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng 03/11/2020
Số 33-HD/BTCTW Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 30/10/2020
Số 03/2020/TT-BNV Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 20/07/2020
Số 1443-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực 21/04/2020
Số 12-HD/UBKTTW Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 02/03/2020
Số 11-HD/UBKTTW Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 15/02/2020
Số 10-HD/UBKTTW Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân 15/02/2020
Số 08-HD/UBKTTW Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 15/02/2020
Số 09-HD/UBKTTW Hướng dẫn Cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội 14/02/2020
Số 214-QĐ/TW Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 02/01/2020