Văn bản pháp quy

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
Số 13-HD/UBKTTW Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 02/12/2020
Số 135/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
Số 1722/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng 03/11/2020
Số 33-HD/BTCTW Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 30/10/2020
Số 03/2020/TT-BNV Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 20/07/2020
Số 1443-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực 21/04/2020
Số 12-HD/UBKTTW Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 02/03/2020
Số 11-HD/UBKTTW Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 15/02/2020
Số 10-HD/UBKTTW Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân 15/02/2020
Số 08-HD/UBKTTW Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 15/02/2020