Đảng ủy Công an Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2018

Ngày 10-1-2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ , năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và UBKT Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy CATW, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2018 trong Đảng bộ CATW. Báo cáo nêu rõ: Năm 2017, Đảng ủy CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, nhất là những công tác lớn, trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất và đạt được những kết quả quan trọng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách phù hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các sự kiện Năm APEC 2017. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Qua tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng...

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp về một số vấn đề như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" trong Đảng bộ CATW; những vướng mắc đang đặt ra đối với công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; việc chấp hành quy chế làm việc; công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND thời gian qua nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

 Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác của lực lượng CAND. Tập trung xây dựng Đảng bộ CATW vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác; việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng; thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

P.V