Khai mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII

Sáng  29-11-2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương…

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm "liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế"; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết ngoài việc hiểu rõ các nội dung của nghị quyết, thống nhất về ý chí và hành động còn cần phải liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải kiên quyết khắc phục "căn bệnh" ngại học, lười học nghị quyết, hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi…

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Phạm Minh Chính giới thiệu Nghị quyết số 18. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo chương trình Hội nghị, chiều 29-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Sáng 30-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết số 21 "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Thu Hoài

(Ảnh: nguồn internet)